CV Nguyen Thanh Cuong

0
262
ĐẠI HỌC HUẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC
Họ và tên:       NGUYỄN THANH CƯỜNG        Giới tính: Nam
Ngày, tháng, năm sinh: 16/06/1976                                  Nơi sinh: Bệnh viện TW Huế.
Quê quán: Duy An – Duy Xuyên – Quảng Nam  Dân tộc: Kinh
Học vị cao nhất: Thạc sĩ                                                     Năm, nước nhận học vị: 2009
Chức danh khoa học cao nhất:                                           Năm bổ nhiệm:
Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu):
Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Khoa Cơ khí – Công nghệ, Trường Đại học Nông lâm Huế.
Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: 121 Nguyễn Trãi – Thành Phố Huế
Điện thoại liên hệ:  CQ:                          NR:                           DĐ: 0905 925 382
Fax:                                                          Email: nguyencuongck_cn@yahoo.com
II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO1. Đại học:
Hệ đào tạo: Chính quy
Nơi đào tạo: Trường Đại học kỹ thuật Đà nẵng
Ngành học: Cơ khí chế tạo máy
Nước đào tạo:  Việt nam                                         Năm tốt nghiệp: 2001
Bằng đại học 2:                                                         Năm tốt nghiệp:
2. Sau đại học

  • Thạc sĩ chuyên ngành:  Cơ điện tử                                          Năm cấp bằng: 2009

Nơi đào tạo: Trường Đại học Khoa học và kỹ thuật Nam Đài Loan (Southern Taiwan University of Science and Technology)
Tiến sĩ chuyên ngành:                                                                     Năm cấp bằng:
Nơi đào tạo:

  • Tên luận án:
3. Ngoại ngữ: 1. Anh Văn
2.
Mức độ sử dụng: D
Mức độ sử dụng:

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm
2001 – 2007 Khoa Cơ khí – Công nghệ, Trường Đại học Nông Lâm Huế Giảng viên
2007 – 2009 Học cao học tại Trường Đại học kỹ thuật Nam Đài Loan (Southern Taiwan University of Science and Technology) Học viên
2009 – 2015 Khoa Cơ khí – Công nghệ, Trường Đại học Nông Lâm Huế Giảng viên – Trưởng Bộ môn Cơ sở kỹ thuật
2015 – nay Khoa Cơ khí – Công nghệ, Trường Đại học Nông Lâm Huế Giảng viên

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:

TT Tên đề tài nghiên cứu Năm bắt đầu/Năm hoàn thành Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1 Máy sấy cà phê cở nhỏ cho nông hộ 2003 – 2005 Bộ Thành viên
2 Máy rãi hom mía 2005 – 2006 Bộ Thành viên
3 Quy hoạch công suất tối ưu hệ thống năng lượng mặt trời độc lập ở một số khu vực trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 2014 – 2015 Đại học Huế Thành viên

2. Các công trình khoa học đã công bố:

TT Tên công trình Năm công bố Tên tạp chí
1 C-haracterisation of Mechanical Properties of Magnetite – Polymer Composite Films 2009 Journal: STR

 

Xác nhận của cơ quan Huế, ngày ….  tháng …. năm 2015
Người khai kí tên

ThS. Nguyễn Thanh Cường

Theo:

ĐẠI HỌC HUẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC
Họ và tên:       NGUYỄN THANH CƯỜNG        Giới tính: Nam
Ngày, tháng, năm sinh: 16/06/1976                                  Nơi sinh: Bệnh viện TW Huế.
Quê quán: Duy An – Duy Xuyên – Quảng Nam  Dân tộc: Kinh
Học vị cao nhất: Thạc sĩ                                                     Năm, nước nhận học vị: 2009
Chức danh khoa học cao nhất:                                           Năm bổ nhiệm:
Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu):
Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Khoa Cơ khí – Công nghệ, Trường Đại học Nông lâm Huế.
Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: 121 Nguyễn Trãi – Thành Phố Huế
Điện thoại liên hệ:  CQ:                          NR:                           DĐ: 0905 925 382
Fax:                                                          Email: nguyencuongck_cn@yahoo.com
II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO1. Đại học:
Hệ đào tạo: Chính quy
Nơi đào tạo: Trường Đại học kỹ thuật Đà nẵng
Ngành học: Cơ khí chế tạo máy
Nước đào tạo:  Việt nam                                         Năm tốt nghiệp: 2001
Bằng đại học 2:                                                         Năm tốt nghiệp:
2. Sau đại học

  • Thạc sĩ chuyên ngành:  Cơ điện tử                                          Năm cấp bằng: 2009

Nơi đào tạo: Trường Đại học Khoa học và kỹ thuật Nam Đài Loan (Southern Taiwan University of Science and Technology)
Tiến sĩ chuyên ngành:                                                                     Năm cấp bằng:
Nơi đào tạo:

  • Tên luận án:
3. Ngoại ngữ: 1. Anh Văn
2.
Mức độ sử dụng: D
Mức độ sử dụng:

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm
2001 – 2007 Khoa Cơ khí – Công nghệ, Trường Đại học Nông Lâm Huế Giảng viên
2007 – 2009 Học cao học tại Trường Đại học kỹ thuật Nam Đài Loan (Southern Taiwan University of Science and Technology) Học viên
2009 – 2015 Khoa Cơ khí – Công nghệ, Trường Đại học Nông Lâm Huế Giảng viên – Trưởng Bộ môn Cơ sở kỹ thuật
2015 – nay Khoa Cơ khí – Công nghệ, Trường Đại học Nông Lâm Huế Giảng viên

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:

TT Tên đề tài nghiên cứu Năm bắt đầu/Năm hoàn thành Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1 Máy sấy cà phê cở nhỏ cho nông hộ 2003 – 2005 Bộ Thành viên
2 Máy rãi hom mía 2005 – 2006 Bộ Thành viên
3 Quy hoạch công suất tối ưu hệ thống năng lượng mặt trời độc lập ở một số khu vực trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 2014 – 2015 Đại học Huế Thành viên

2. Các công trình khoa học đã công bố:

TT Tên công trình Năm công bố Tên tạp chí
1 C-haracterisation of Mechanical Properties of Magnetite – Polymer Composite Films 2009 Journal: STR

 

Xác nhận của cơ quan Huế, ngày ….  tháng …. năm 2015
Người khai kí tên

ThS. Nguyễn Thanh Cường

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here