Đào tạo Đại học

0
1085

CHUẨN ĐẦU RA VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO BẬC ĐẠI HỌC

Khoa Cơ khí và Công nghệ,

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế

NỘI DUNG
PHẦN 1. CHUẨN ĐẦU RA VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO(6 NGÀNH)
PHẦN 2. THÔNG TIN CHI TIẾT CÁC NGÀNH (6 NGÀNH)

***********************************************

PHẦN 1. CHUẨN ĐẦU RA VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

(Ban hành kèm theo Quyết định số 240/QĐ-ĐHNL ngày  14 tháng 3 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm – Đại học Huế)

I. NGÀNH CÔNG NGHỆ SAU THU HOẠCH

II. NGÀNH CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM

III. NGÀNH KỸ THUẬT CƠ SỞ HẠ TẦNG

IV. NGÀNH KỸ THUẬT CƠ – ĐIỆN TỬ

V. NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ

VI. NGÀNH ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG VÀ AN TOÀN THỰC PHẨM

PHẦN 2. THÔNG TIN CHI TIẾT (6 NGÀNH)

  • Bộ môn Kỹ thuật Công trình (Department of Civil Engineering)

Ngành Kỹ thuật cơ sở hạ tầng

  • Bộ môn Công nghệ thực phẩm (Department of Food Technology)

Ngành Công nghệ thực phẩm

  • Bộ môn Công nghệ sau thu hoạch (Department of Post Harvest Technology)

Chuyên ngành Công nghệ sau thu hoạch

  • Bộ môn Quản lý chất lượng thực phẩm (Department of Food Quality Management)

Ngành đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm

  • Bộ môn Kỹ thuật cơ khí (Department of Mechanical Engineering)

Ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí

  • Bộ môn Điều khiển tự động hóa (Department of Automation Control Engineering)

Ngành kỹ thuật cơ điện tử

 

 

 

 

 

 

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here