Ban chủ nhiệm Khoa

0
1868

Ban chủ nhiệm Khoa Cơ khí và Công nghệ

Nhiệm kỳ 2014-2019 và Nhiệm kỳ 2020-2025

TRƯỞNG KHOA
PGS.TS. Nguyễn Văn Toản

Điện thoại CQ: 054.3514294
Mobile: (+84) 0935966123
Email: nguyenvantoan@huaf.edu.vn

PHÓ TRƯỞNG KHOA
TS. Phạm Việt Hùng

Điện thoại CQ: 0543.514294
Mobile: (+84) 0946126068
Email: phamviethung@huaf.edu.vn

PHÓ TRƯỞNG KHOA
TS. Nguyễn Văn Huế

Điện thoại CQ: 054 3514294
Mobile: (+84) 0914078868
Email: nguyenvanhue79@huaf.edu.vn

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here