Ban chủ nhiệm Khoa

0
100
TRƯỞNG KHOA
PGS.TS. Nguyễn Văn Toản
Điện thoại CQ: 054.3514294
Mobile: (+84) 0935966123
Email: nguyenvantoan@huaf.edu.vn
PHÓ TRƯỞNG KHOA
ĐÀO TẠO-CTSV
PHÓ TRƯỞNG KHOA
KHCN-HTQT
TS. Nguyễn Văn Huế TS. Phạm Việt Hùng
Điện thoại CQ: 054 3514294
Mobile: (+84) 0914078868
Email: nguyenvanhue79@huaf.edu.vn
Điện thoại CQ: 0543.514294
Mobile: (+84) 0946126068
Email: phamviethung@huaf.edu.vn

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here