LÝ LỊCH KHOA HỌC THẦY NGUYỄN VĂN HUẾ

0
723

ĐẠI HỌC HUẾ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 Thừa Thiên Huế, ngày 02 tháng 05 năm 2019

LÝ LỊCH KHOA HỌC

I, LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: Nguyễn Văn Huế                          Giới tính: Nam

Ngày, tháng, năm sinh: 10/07/1979             Nơi sinh: TP Huế

Quê quán: Thừa Thiên Huế                           Dân tộc: Kinh

Học vị cao nhất: Tiến sĩ                                 Năm, nước nhận học vị: 2013-Trung Quốc

Chức danh khoa học cao nhất:                      Năm bổ nhiệm:

Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Phó trưởng Khoa

Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Khoa Cơ khí – Công nghệ, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: 317 Bùi Thị Xuân, TP Huế

Điện thoại liên hệ:   CQ: 02343514294            DĐ:0914078868

                                 Fax:                                     Email: nguyenvanhue79@huaf.edu.vn or nguyenvanhue@hueuni.edu.vn

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Đại học:

Hệ đào tạo: chính quy

Nơi đào tạo: Đại học Bách Khoa Đà Nẵng

Ngành học: Hóa thực phẩm

Nước đào tạo: Việt Nam                                 Năm tốt nghiệp: 2002

Bằng Đại học 2:                                               Năm tốt nghiệp:

2. Sau Đại học:

  • Thạc sĩ ngành/ chuyên ngành: Công nghệ TP Năm cấp bằng: 2008

  Nơi đào tạo: ĐH Bách Khoa Hà Nội

  • Tên luận văn: Nghiên cứu tích lũy dư lượng kim loại nặng và HCBVTV trong nuôi tôm
  • Tiến sĩ chuyên ngành: Khoa học thực phẩm                Năm cấp bằng: 2013

Nơi đào tạo: Trung Quốc

  • Tên luận án: Dư lượng kháng sinh nhóm TCs trong thịt gà, thịt lợn và sinh hình thành độc tố thoái hóa trong quá trình chế biến

3. Ngoại ngữ: Anh                                Mức độ sử dụng: Khá

                       Trung                             Mức độ sử dụng: Giao tiếp

 III.  QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC VÀ CHUYÊN MÔN

Thời gian Đơn vị công tác Công việc đảm nhiệm
2003-2013 Khoa Cơ khí – Công nghệ, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế Giảng viên
2013-2014 Khoa Cơ khí – Công nghệ, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế Trưởng BM CNSTH
2014-nay Khoa Cơ khí – Công nghệ, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế Phó trưởng khoa

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

  1.  Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia (thuộc danh mục Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước quy định):
TT Tên đề tài nghiên cứu Năm bắt đầu/ Năm hoàn thành Đề tài cấp

(NN, Bộ, ngành,
Đại học)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1 Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến hoạt lực enzyme ACC oxydase  trong quá trình bảo quản tươi
chuối tiêu
2009-2011 Cấp bộ Thành viên
2 Xây dựng mô hình ứng dụng các giải pháp kỹ thuật nhằm nâng cao chất lượng chế biến, tiêu thụ sản phẩm măng ở Gia Lai 2012-2013 Đề tài liên kết với tỉnh Gia Lai Thành viên
3 Nghiên cứu bảo quản lá chùm ngây và chế biến bột từ lá chùm ngây 2016-2017 ĐHH Chủ trì
4 Nghiên cứu chiết solasodine từ cà gai leo và ứng dụng trong nước uống đóng chai 2017-2018 ĐHH Chủ trì
5 Nghiên cứu phương pháp sấy đến chất lượng cảm quan Trà hoa
sen Huế
2017 Đại học Chủ trì
6 Dự án sản xuất và thương mại hóa Trà hoa sen Huế 2017-2018 Đại học Chủ trì

2. Các công trình khoa học đã công bố (thuộc danh mục Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước quy định):

TT Tên công trình Năm công bố Tên tạp chí
1 Effects of  cooking methods on tetracycline antibiotic residues in pig meat VanHue Nguyen, MuQing Li, Muhammad Ammar Khan, ChunBao Li and GuangHong Zhou African Journal of Pharmacy and

Pharmacology. Vol. 7(22), pp. 1448-1454.

2 Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến quá trình sinh tổng hợp etylen và ứng dụng trong bảo quản tươi chuối tiêu Nam Đông, Thừa Thiên Huế. Nguyễn Văn Toản, Nguyễn Văn Huế, Nguyễn Thị Vân Anh, Nguyễn Quốc Sinh, Tống Thị Quỳnh Anh,

Nguyễn Thị Diễm Hương

Kỷ yếu quỹ hỗ trợ Sáng tạo Kỹ thuật Việt Nam năm 2012,tr.274-278.
3 Xác định dư lượng kháng sinh tetracyclines trong thịt heo và thịt gà bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC) Nguyễn Văn Huế, Nguyễn Văn Toản,

Guido Fleischer, GuangHong Zhou

Tạp chí khoa học Đại học huế, Tập 79, số 1, tr. 5-12
4  

Ảnh hưởng thời điểm phun chất kháng Etylen Aminoethoxyvinylglycine (AVG) ở giai đoạn cận thu hoạch kết hợp nhiệt độ thấp đến thời gian chín sau thu hoạch chuối tiêu (Musa AAA) Cavendish

 

Nguyễn Văn Toản, Tống Thị Quỳnh Anh, Nguyễn Quốc Sinh, Nguyễn Văn Huế, Nguyễn Thị Vân Anh, Nguyễn Thị Diễm Hương Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, tr. 152-157.
5 Preliminary Studies on the Toxic Effects of Degradation Products of Oxytetracycline and Chlortetracycline on Rats Nguyễn Văn HuếNguyễn Văn ToảnLê Thanh Long Journal of Agricultural Science and Technology A & B & Hue University Journal of Science, 2015, Tập: 5, Trang: 469-374
6 The degradation of oxytetracycline during thermal treatments of chicken and pig meat and the toxic effects of degradation products of oxytetracycline on rats Nguyễn Văn HuếNguyễn Văn Toản, ChunBao Li, GuangHong Zhou Journal of Food Science and Technology, 2014

 

Xác nhận của

Trường Đại học Nông Lâm

Thừa Thiên Huế, ngày 02 tháng 5 năm 2019

 

 

 

Người khai lý lịch

 

 

  

 TS. Nguyễn Văn Huế

 

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here