CV Ve Quoc Linh

0
238
ĐẠI HỌC HUẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên:      VỆ QUỐC LINH                             Giới tính: Nam
Ngày, tháng, năm sinh:17/09/1983                       Nơi sinh: Phú An, Phú Vang,Huế
Quê quán: Quảng Nam                                            Dân tộc: Kinh
Học vị cao nhất: Thạc sĩ                                         Năm, nước nhận học vị: 2011
Chức danh khoa học cao nhất:                               Năm bổ nhiệm:
Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Giảng viên
Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Trường Đại học Nông Lâm Huế
Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: Phú Thượng, Phú Vang, Thừa Thiên Huế
Điện thoại liên hệ:  CQ:                          NR:                           DĐ: 0935109299
Fax:                                                                      Email: linhjvn@gmail.com
II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

  1. Đại học:

Hệ đào tạo:    Chính qui
Nơi đào tạo: Trường Đại học Nông Lâm Huế
Ngành học:    Công nghiệp và công trình nông thôn
Nước đào tạo: Việt Nam                                          Năm tốt nghiệp: 2006

  1. Sau đại học

– Thạc sĩ chuyên ngành:      Cơ điện tử                  Năm cấp bằng: 2011
– Nơi đào tạo: Trường đại học Nam Đài – Đài Loan

3. Ngoại ngữ: 1. Anh Văn
2. Trung
Mức độ sử dụng: Tốt
Mức độ sử dụng: Trung bình

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm
2006 – 2009 Trường đại học Nông Lâm Huế Giảng viên
2009 – 2011 Trường Đại học Nam Đài Học viên thạc sĩ
2011 – hiện tại Trường đại học Nông Lâm Huế Giảng viên

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

  1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:
TT Tên đề tài nghiên cứu Năm bắt đầu/Năm hoàn thành Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1. Đánh giá thực trạng và xây dựng một số mô hình nông hộ áp dụng cơ giới hóa nông nghiệp cho cây lúa và rau màu tại địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 2007-2008 Đề tài Liên kết Sở KHCN Quảng Ngãi Thành viên
2. Ứng dụng năng lượng mặt trời trong bảo quản và chế biến một số nông sản thực phẩm tại các tỉnh miền trung Việt Nam 2008-2009 Cấp Bộ Thành viên
3 Thiết bị chưng cất nước ngọt từ nước biển 2013-2014 Cấp trường Thành viên
4 Thiết bị sấy hạt sen bằng năng lượng mặt trời 2014-2016 Cấp ĐHH Thành viên

 

  1. Các công trình khoa học đã công bố:
TT Tên công trình Năm công bố Tên tạp chí
1 Hexagonal shape – water crystal morphology under effect of subtle energy 11/2010 International Conference on Manufacturing and Engineering Systems (ICMES) 2010, STUT, Taiwan
2 Impact of magnetization field/torsion field on the formation of hexagonal water crystal 7/2011 International Conference on Multimedia Technology (ICMT) 2011, Hangzhou, China.

 

Xác nhận của cơ quan  Huế, ngày ….  tháng ….  năm 2015
Người khai kí tên

     Th.S Vệ Quốc Linh

Theo:

ĐẠI HỌC HUẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên:      VỆ QUỐC LINH                             Giới tính: Nam
Ngày, tháng, năm sinh:17/09/1983                       Nơi sinh: Phú An, Phú Vang,Huế
Quê quán: Quảng Nam                                            Dân tộc: Kinh
Học vị cao nhất: Thạc sĩ                                         Năm, nước nhận học vị: 2011
Chức danh khoa học cao nhất:                               Năm bổ nhiệm:
Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Giảng viên
Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Trường Đại học Nông Lâm Huế
Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: Phú Thượng, Phú Vang, Thừa Thiên Huế
Điện thoại liên hệ:  CQ:                          NR:                           DĐ: 0935109299
Fax:                                                                      Email: linhjvn@gmail.com
II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

  1. Đại học:

Hệ đào tạo:    Chính qui
Nơi đào tạo: Trường Đại học Nông Lâm Huế
Ngành học:    Công nghiệp và công trình nông thôn
Nước đào tạo: Việt Nam                                          Năm tốt nghiệp: 2006

  1. Sau đại học

– Thạc sĩ chuyên ngành:      Cơ điện tử                  Năm cấp bằng: 2011
– Nơi đào tạo: Trường đại học Nam Đài – Đài Loan

3. Ngoại ngữ: 1. Anh Văn
2. Trung
Mức độ sử dụng: Tốt
Mức độ sử dụng: Trung bình

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm
2006 – 2009 Trường đại học Nông Lâm Huế Giảng viên
2009 – 2011 Trường Đại học Nam Đài Học viên thạc sĩ
2011 – hiện tại Trường đại học Nông Lâm Huế Giảng viên

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

  1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:
TT Tên đề tài nghiên cứu Năm bắt đầu/Năm hoàn thành Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1. Đánh giá thực trạng và xây dựng một số mô hình nông hộ áp dụng cơ giới hóa nông nghiệp cho cây lúa và rau màu tại địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 2007-2008 Đề tài Liên kết Sở KHCN Quảng Ngãi Thành viên
2. Ứng dụng năng lượng mặt trời trong bảo quản và chế biến một số nông sản thực phẩm tại các tỉnh miền trung Việt Nam 2008-2009 Cấp Bộ Thành viên
3 Thiết bị chưng cất nước ngọt từ nước biển 2013-2014 Cấp trường Thành viên
4 Thiết bị sấy hạt sen bằng năng lượng mặt trời 2014-2016 Cấp ĐHH Thành viên

 

  1. Các công trình khoa học đã công bố:
TT Tên công trình Năm công bố Tên tạp chí
1 Hexagonal shape – water crystal morphology under effect of subtle energy 11/2010 International Conference on Manufacturing and Engineering Systems (ICMES) 2010, STUT, Taiwan
2 Impact of magnetization field/torsion field on the formation of hexagonal water crystal 7/2011 International Conference on Multimedia Technology (ICMT) 2011, Hangzhou, China.

 

Xác nhận của cơ quan  Huế, ngày ….  tháng ….  năm 2015
Người khai kí tên

     Th.S Vệ Quốc Linh

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here