Ngày hội việc làm 2016 – Cơ hội việc làm cho sinh viên Khoa Cơ khí – Công nghệ, Trường Đại học Nông Lâm Huế

0
45

Phát huy thành công sau 02 lần tổ chức NHVL-2014 và NHVL-2015, năm nay, 2016, nhà trường sẽ đổi mới cả về nội dung và hình thức, xây dựng chương trình dựa trên cơ sở mục tiêu thiết thực của doanh nghiệp, tạo điều kiện cho các đơn vị về trường tuyển dụng theo nhu cầu và đảm bảo đẩy mạnh hiệu ứng truyền thông, quảng bá hình ảnh doanh nghiệp tới xã hội. Dưới đây là Chương trình và danh sách các doanh nghiệp tuyển dụng sinh viên Khoa Cơ khí – Công nghệ trong NHVL – 2016:

A – KHAI MẠC NGÀY HỘI VIỆC LÀM NĂM 2016  –  PHIÊN CHUNG TOÀN TRƯỜNG
– Thời gian: ngày 07 tháng 5 năm 2016
– Địa điểm: tại nhà Đa chức năng ĐHNL Huế

TT Thời gian Công việc Thành phần
1 07h00-07h15 Đón  tiếp  đại  biểu,  ổn
định tổ chức
Hội sinh viên hỗ trợ đội tình
nguyện để  đón tiếp, phát tài
liệu  (mang  trang  phục  của
trường).
2 07h15-07h30 Văn nghệ chào mừng Đoàn  thanh  niên  chuẩn  bị
các tiết mục văn nghệ
3 07h30-07h35 Diễn văn khai mạc CTSV chuẩn bị diễn văn
4 07h35-07h45 Trao  hoa,  chứng  nhận
tài  trợ  và  tham  gia
NHVL2016  cho  các đơn vị
hòng  CTSV  chuẩn  bị  hoa
và các chứng nhận; Hội sinh
viên  cử  tình  nguyện  viên
làm  lễ  tân,  chu ẩn  bị  khay bưng
5 07h45-07h50 Phát  biểu  của  đại  diện
các  đơn  vị  tham  gia
NHVL2016
Đại  diện  lãnh  đạo
công  ty  Cổ  phần
CP Việt Nam  –  nhà
tài trợ vàng.
6 07h50-07h55 Phát  biểu  của  đại  diện
sinh viên cuối khóa
phòng CTSV chủ động chọn
sinh  viên  và  chuẩn  bị  bài
phát biểu.
7 07h55-08h00 Lễ  ký kết Biên bản hợp
tác  giữa  nhà  trường  và
các đơn vị
– phòng CTSV chuẩn bị biên
bản, bút ký.
–  phòng CSVC  (đ/c Nguyễn
Thanh Long) chỉ đạo cán bộ
bố trí bàn, ghế để ký kết.
8 08h00-08h10 Trao  học  bổng  của
NHVL2016  cho  sinh
viên
Phòng CTSV thông báo  đối
tượng và lựa chọn sinh viên
với học bổng cấp trường;
Các khoa chuyên môn thông
báo cho sinh viên được chọn
với học bổng cấp khoa.
9 08h30-16h00 –  Tổ  chức chợ  việc làm
tại nhà Đa chức năng.
–  Tổ  chức  đăng  ký  và
làm  thủ  t ục  phỏng  vấn
tại  các  gian  hàng  ngày
hội.
–  Tổ  chức phỏng vấn tại
các giảng đường, phòng
họp.
–  Phòng  CTSV  lập  sơ  đồ
gian hàng, phân vị  trí phỏng
vấn  tại  các  giảng  đường  và
phòng họp cho các công ty.
– Đoàn thanh niên cử 10 tình
nguyện  viên  mang  trang
phục  Đoàn  hỗ  trợ  công  tác
sắp  xếp  lại  hội  trường  nhà
ĐCN  và  mỗi  phòng  phỏng
vấn cử  02  tình nguyện  viên
hỗ trợ các doanh nghiệp.
–  Hội  sinh  viên  cử  10  tình
nguyện  viên  mang  trang phục  trường để  hỗ  trợ  BTC
tại  nhà  ĐCN;  tại  mỗi  gian
hàng của các công ty cử  02
tình nguyện viên hỗ trợ.
10 16h00-16h30 Họp  tổng  kết,  đánh  giá
kết  quả  NHVL2016  tại
phòng họp số 3
BTC  NHVL2016
và  đại  diện  lãnh
đạo  các  đơn  vị
tham  gia
NHVL2016.

B – TRIỂN LÃM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CỦA ĐHNL HUẾ

– Thời gian, địa điểm: 07h30-16h30 tại gian hàng triển lãm của trường ĐHNL Huế
– Thành phần:  đại diện BTC chương trình NHVL2016;  Đại di ện phòng KHCN&HTQT;  đại diện các nhóm nghiên cứu (nếu có)
– Nội dung:
+  Triển lãm poster các kết quả NCKH của nhà trường
+ Triển lãm các sản phẩm, kết quả đề tài NCKH của nhà trường đã chuyển giao đến các đơn vị
+  Triển lãm các sản phẩm là kết quả nghiên cứu của cán bộ và sinh viên trường

C – CÁC HOẠT ĐỘNG DIỄN RA SAU NGÀY 07/5/2016

– Ban chủ nhiệm các khoa chuyên môn: chủ động hoàn toàn trong việc phối hợp các đơn vị tuyển dụng, đề  xuất các phòng ban chức năng, nhà trường để hỗ trợ  thêm (nếu cần) đồng thời báo cáo kết quả  triển khai phỏng vấn tuyển dụng tại đơn vị về thường trực BTC NHVL2016.
– Các phòng chức năng: Tạo điều điện tối đa cho các khoa để phối hợp tổ chức tốt các hoạt động tuyển dụng của đơn vị.

D – DANH SÁCH CÁC DOANH NGHIỆP TUYỂN DỤNG SINH VIÊN KHOA CƠ KHÍ – CÔNG NGHỆ, TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM HUẾ

STT Tên công ty Ngành  Chỉ tiêu Hình thức STT Tên công ty Ngành Chỉ tiêu Hình thức
1 ANOVA FEED
TÀI TRỢ ĐỒNG
CN-TY; NTTS; NY; Công nghệ thực phẩm; KN&PTNT 50 Phỏng vấn tại NHVL 2 Công ty CP Việt Nam
TÀI TRỢ VÀNG
CN-TY; Khoa CK-CN 30 Phỏng vấn tại NHVL
3 Nhật Huy Khang
TÀI TRỢ ĐỒNG
Tất cả các ngành nghề Không giới hạn Phỏng vấn tại NHVL 4 CPTM&DVQT Bacteri TP HCM
Tất cả các ngành nghề 07 Phỏng vấn tại NHVL
5 Cty Cổ phần Hải Nguyên
Nữ: CN_TY;TS
Nam :
Tất cả các ngành nghề
10 Phỏng vấn tại NHVL 6 TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT PHÁT
TRIỂN NÔNG NGHIỆP VINECO
Khoa Cơ khí công nghệ; Nông học 30 Phỏng vấn trực tiếp tại
NHVL2016
7 TNHH Thức Ăn Chăn Nuôi Thái Dương
TÀI TRỢ ĐỒNG
Chăn nuôi thú y; Cơ khí công nghệ 30 Phỏng vấn trực tiếp tại
NHVL2016
8 Công ty cổ phần LILAMA
Cơ khí, chế tạo máy,… 50 Thu hồ sơ
9 Sàn giao dịch việc làm TTH
Tất cả các ngành Không giới hạn Phỏng vấn trực tiếp tại
NHVL2016
10 Công ty Khánh Sủng
CN Sau thu hoạch, CN Thực phẩm 50 Thu hồ sơ

Theo: Phát huy thành công sau 02 lần tổ chức NHVL-2014 và NHVL-2015, năm nay, 2016, nhà trường sẽ đổi mới cả về nội dung và hình thức, xây dựng chương trình dựa trên cơ sở mục tiêu thiết thực của doanh nghiệp, tạo điều kiện cho các đơn vị về trường tuyển dụng theo nhu cầu và đảm bảo đẩy mạnh hiệu ứng truyền thông, quảng bá hình ảnh doanh nghiệp tới xã hội. Dưới đây là Chương trình và danh sách các doanh nghiệp tuyển dụng sinh viên Khoa Cơ khí – Công nghệ trong NHVL – 2016:

A – KHAI MẠC NGÀY HỘI VIỆC LÀM NĂM 2016  –  PHIÊN CHUNG TOÀN TRƯỜNG
– Thời gian: ngày 07 tháng 5 năm 2016
– Địa điểm: tại nhà Đa chức năng ĐHNL Huế

TT Thời gian Công việc Thành phần
1 07h00-07h15 Đón  tiếp  đại  biểu,  ổn
định tổ chức
Hội sinh viên hỗ trợ đội tình
nguyện để  đón tiếp, phát tài
liệu  (mang  trang  phục  của
trường).
2 07h15-07h30 Văn nghệ chào mừng Đoàn  thanh  niên  chuẩn  bị
các tiết mục văn nghệ
3 07h30-07h35 Diễn văn khai mạc CTSV chuẩn bị diễn văn
4 07h35-07h45 Trao  hoa,  chứng  nhận
tài  trợ  và  tham  gia
NHVL2016  cho  các đơn vị
hòng  CTSV  chuẩn  bị  hoa
và các chứng nhận; Hội sinh
viên  cử  tình  nguyện  viên
làm  lễ  tân,  chu ẩn  bị  khay bưng
5 07h45-07h50 Phát  biểu  của  đại  diện
các  đơn  vị  tham  gia
NHVL2016
Đại  diện  lãnh  đạo
công  ty  Cổ  phần
CP Việt Nam  –  nhà
tài trợ vàng.
6 07h50-07h55 Phát  biểu  của  đại  diện
sinh viên cuối khóa
phòng CTSV chủ động chọn
sinh  viên  và  chuẩn  bị  bài
phát biểu.
7 07h55-08h00 Lễ  ký kết Biên bản hợp
tác  giữa  nhà  trường  và
các đơn vị
– phòng CTSV chuẩn bị biên
bản, bút ký.
–  phòng CSVC  (đ/c Nguyễn
Thanh Long) chỉ đạo cán bộ
bố trí bàn, ghế để ký kết.
8 08h00-08h10 Trao  học  bổng  của
NHVL2016  cho  sinh
viên
Phòng CTSV thông báo  đối
tượng và lựa chọn sinh viên
với học bổng cấp trường;
Các khoa chuyên môn thông
báo cho sinh viên được chọn
với học bổng cấp khoa.
9 08h30-16h00 –  Tổ  chức chợ  việc làm
tại nhà Đa chức năng.
–  Tổ  chức  đăng  ký  và
làm  thủ  t ục  phỏng  vấn
tại  các  gian  hàng  ngày
hội.
–  Tổ  chức phỏng vấn tại
các giảng đường, phòng
họp.
–  Phòng  CTSV  lập  sơ  đồ
gian hàng, phân vị  trí phỏng
vấn  tại  các  giảng  đường  và
phòng họp cho các công ty.
– Đoàn thanh niên cử 10 tình
nguyện  viên  mang  trang
phục  Đoàn  hỗ  trợ  công  tác
sắp  xếp  lại  hội  trường  nhà
ĐCN  và  mỗi  phòng  phỏng
vấn cử  02  tình nguyện  viên
hỗ trợ các doanh nghiệp.
–  Hội  sinh  viên  cử  10  tình
nguyện  viên  mang  trang phục  trường để  hỗ  trợ  BTC
tại  nhà  ĐCN;  tại  mỗi  gian
hàng của các công ty cử  02
tình nguyện viên hỗ trợ.
10 16h00-16h30 Họp  tổng  kết,  đánh  giá
kết  quả  NHVL2016  tại
phòng họp số 3
BTC  NHVL2016
và  đại  diện  lãnh
đạo  các  đơn  vị
tham  gia
NHVL2016.

B – TRIỂN LÃM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CỦA ĐHNL HUẾ

– Thời gian, địa điểm: 07h30-16h30 tại gian hàng triển lãm của trường ĐHNL Huế
– Thành phần:  đại diện BTC chương trình NHVL2016;  Đại di ện phòng KHCN&HTQT;  đại diện các nhóm nghiên cứu (nếu có)
– Nội dung:
+  Triển lãm poster các kết quả NCKH của nhà trường
+ Triển lãm các sản phẩm, kết quả đề tài NCKH của nhà trường đã chuyển giao đến các đơn vị
+  Triển lãm các sản phẩm là kết quả nghiên cứu của cán bộ và sinh viên trường

C – CÁC HOẠT ĐỘNG DIỄN RA SAU NGÀY 07/5/2016

– Ban chủ nhiệm các khoa chuyên môn: chủ động hoàn toàn trong việc phối hợp các đơn vị tuyển dụng, đề  xuất các phòng ban chức năng, nhà trường để hỗ trợ  thêm (nếu cần) đồng thời báo cáo kết quả  triển khai phỏng vấn tuyển dụng tại đơn vị về thường trực BTC NHVL2016.
– Các phòng chức năng: Tạo điều điện tối đa cho các khoa để phối hợp tổ chức tốt các hoạt động tuyển dụng của đơn vị.

D – DANH SÁCH CÁC DOANH NGHIỆP TUYỂN DỤNG SINH VIÊN KHOA CƠ KHÍ – CÔNG NGHỆ, TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM HUẾ

STT Tên công ty Ngành  Chỉ tiêu Hình thức STT Tên công ty Ngành Chỉ tiêu Hình thức
1 ANOVA FEED
TÀI TRỢ ĐỒNG
CN-TY; NTTS; NY; Công nghệ thực phẩm; KN&PTNT 50 Phỏng vấn tại NHVL 2 Công ty CP Việt Nam
TÀI TRỢ VÀNG
CN-TY; Khoa CK-CN 30 Phỏng vấn tại NHVL
3 Nhật Huy Khang
TÀI TRỢ ĐỒNG
Tất cả các ngành nghề Không giới hạn Phỏng vấn tại NHVL 4 CPTM&DVQT Bacteri TP HCM
Tất cả các ngành nghề 07 Phỏng vấn tại NHVL
5 Cty Cổ phần Hải Nguyên
Nữ: CN_TY;TS
Nam :
Tất cả các ngành nghề
10 Phỏng vấn tại NHVL 6 TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT PHÁT
TRIỂN NÔNG NGHIỆP VINECO
Khoa Cơ khí công nghệ; Nông học 30 Phỏng vấn trực tiếp tại
NHVL2016
7 TNHH Thức Ăn Chăn Nuôi Thái Dương
TÀI TRỢ ĐỒNG
Chăn nuôi thú y; Cơ khí công nghệ 30 Phỏng vấn trực tiếp tại
NHVL2016
8 Công ty cổ phần LILAMA
Cơ khí, chế tạo máy,… 50 Thu hồ sơ
9 Sàn giao dịch việc làm TTH
Tất cả các ngành Không giới hạn Phỏng vấn trực tiếp tại
NHVL2016
10 Công ty Khánh Sủng
CN Sau thu hoạch, CN Thực phẩm 50 Thu hồ sơ

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here