CV Trần Ngọc Khiêm

0
1184
ĐẠI HỌC HUẾ
TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
1. Họ và tên: TRẦN NGỌC KHIÊM                                                    
2. Năm sinh: 1975                                                      3. Nam/Nữ: Nam
4. Chức danh GS, PGS:                                             Năm được phong:
Học vị: Thạc sỹ                                                      Năm đạt học vị: 2003
5. Chức danh nghiên cứu:                                       Chức vụ:
6. Địa chỉ nhà riêng: 100 Triệu Quang Phục,TP Huế
7. Điện thoại:    CQ: 0543514294                           NR:                                  Mobile: 0905130438
8. Fax:                                                                      E-mail: khiembq@gmail.com
9. Đơn vị công tác: Khoa Cơ khí – Công nghệ, Trường Đại học Nông Lâm Huế
Địa chỉ Cơ quan: 102 Phùng Hưng, TP Huế          Điện thoại Cơ quan:
10. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Chuyên môn Năm tốt nghiệp
Đại học Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng Công nghệ thực phẩm 1999
Cao học Đại học Đà Nẵng Công nghệ thực phẩm 2003
Nghiên cứu sinh Đại học Đà Nẵng Công nghệ thực phẩm và đồ uống
11. Quá trình công tác

Thời gian

(Từ năm … đến năm…)

Vị trí công tác

Cơ quan công tác Địa chỉ Cơ quan
Từ 2000 đến 2013 Giảng viên Khoa Cơ khí Công nghệ Trường ĐHNL Huế 102 Phùng Hưng, TP Huế
12. Các công trình KHCN công bố chủ yếu
(Liệt kê công trình tiêu biểu đã công bố trong 10 năm gần nhất)
TT Tên công trình
(bài báo, công trình…)
Là tác giả hoặc
đồng tác giả
công trình
Nơi công bố
(tên tạp chí đã đăng công trình)
Năm
công bố
13. Số lượng văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp  (nếu có)
TT Tên và nội dung văn bằng Năm cấp văn bằng
14. Số công trình  được áp dụng trong thực tiễn (nếu có)
TT

Tên công trình

Hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng Thời gian
(bắt đầu – kết thúc)
1 Thiết kế, chế tạo máy sấy lạnh để sấy nấm Chuyển giao thiết bị và công nghệ tại trại giam Đồng Sơn,Bộ Công an 2009 -2010
2 Thiết kế, chế tạo máy sấy tĩnh vỹ ngang để sấy lúa giống Chuyển giao thiết bị và công nghệ tại các hợp tác xã nông nghiệp trên Điện Bàn, Duy Xuyên tỉnh Quảng Nam, Yên Định tỉnh Thanh Hóa 2000 -2013
15. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN đã chủ trì hoặc tham gia
(trong 5 năm gần đây  – nếu có)
Tên đề tài,dự án,nhiệm vụ đã chủ trì Thời gian
(bắt đầu – kết thúc)
Thuộc Chương trình
(nếu có)
Tình trạng đề tài
(đã nghiệm thu/ chưa nghiệm thu)
Nghiên cứu sử dụng hóa chất cho phép nhằm kéo dài thời hạn bảo quản xoài tươi.
 Nghiên cứu chế biến kẹo từ cau tươi
Nghiên cứu sản xuất màng bao Chitosan phục vụ bảo quản quả tươi
Nghiên cứu chiết tách catechin từ lá chè ứng dụng trong công nghiệp thực phẩm
Nghiên cứu sấy một số nguyên liệu có hoạt tính sinh học bằng công nghệ sấy thăng hoa
2002

2005

2006

2007

2009-2010

Đề tài cấp trường

Đề tài cấp trường

Đề tài cấp trường

Đề tài cấp trường

Đề tài cấp trường

Đã nghiệm thu

Đã nghiệm thu

Đã nghiệm thu

Đã nghiệm thu

Đã nghiệm thu

 

Tên đề tài,dự án,nhiệm vụ đã tham gia Thời gian
(bắt đầu – kết thúc)
Thuộc Chương trình
(nếu có)
Tình trạng đề tài
(đã nghiệm thu, chưa nghiệm thu)
Nghiên cứu chế biến một số sản phẩm từ  sen phục vụ tiêu dùng. Trường Đại học Nông Lâm Huế. 2002-2003 Đề tài cấp bộ Đã nghiệm thu
Đánh giá tổn thất nông sản sau thu hoạch và đề xuất giải pháp cho công đoạn sau thu hoạch một cách bền vững tại tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam; 2002 – 2004 Đề tài cấp tỉnh Đã nghiệm thu
16. Giải thưởng
(về KH&CN, về chất lượng sản phẩm,… – nếu có)
TT Hình thức và nội dung giải thưởng Năm tặng thưởng
17. Các học phần đang giảng dạy tại Trường Đại học Nông Lâm Huế
TT Tên học phần Số tín chỉ
1 Kỹ thuật thực phẩm 4
2 Cơ sở kỹ thuật thực phẩm 2
3 Công nghệ chế biến lương thực 2

Theo:

ĐẠI HỌC HUẾ
TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
1. Họ và tên: TRẦN NGỌC KHIÊM                                                    
2. Năm sinh: 1975                                                      3. Nam/Nữ: Nam
4. Chức danh GS, PGS:                                             Năm được phong:
Học vị: Thạc sỹ                                                      Năm đạt học vị: 2003
5. Chức danh nghiên cứu:                                       Chức vụ:
6. Địa chỉ nhà riêng: 100 Triệu Quang Phục,TP Huế
7. Điện thoại:    CQ: 0543514294                           NR:                                  Mobile: 0905130438
8. Fax:                                                                      E-mail: khiembq@gmail.com
9. Đơn vị công tác: Khoa Cơ khí – Công nghệ, Trường Đại học Nông Lâm Huế
Địa chỉ Cơ quan: 102 Phùng Hưng, TP Huế          Điện thoại Cơ quan:
10. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Chuyên môn Năm tốt nghiệp
Đại học Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng Công nghệ thực phẩm 1999
Cao học Đại học Đà Nẵng Công nghệ thực phẩm 2003
Nghiên cứu sinh Đại học Đà Nẵng Công nghệ thực phẩm và đồ uống
11. Quá trình công tác

Thời gian

(Từ năm … đến năm…)

Vị trí công tác

Cơ quan công tác Địa chỉ Cơ quan
Từ 2000 đến 2013 Giảng viên Khoa Cơ khí Công nghệ Trường ĐHNL Huế 102 Phùng Hưng, TP Huế
12. Các công trình KHCN công bố chủ yếu
(Liệt kê công trình tiêu biểu đã công bố trong 10 năm gần nhất)
TT Tên công trình
(bài báo, công trình…)
Là tác giả hoặc
đồng tác giả
công trình
Nơi công bố
(tên tạp chí đã đăng công trình)
Năm
công bố
13. Số lượng văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp  (nếu có)
TT Tên và nội dung văn bằng Năm cấp văn bằng
14. Số công trình  được áp dụng trong thực tiễn (nếu có)
TT

Tên công trình

Hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng Thời gian
(bắt đầu – kết thúc)
1 Thiết kế, chế tạo máy sấy lạnh để sấy nấm Chuyển giao thiết bị và công nghệ tại trại giam Đồng Sơn,Bộ Công an 2009 -2010
2 Thiết kế, chế tạo máy sấy tĩnh vỹ ngang để sấy lúa giống Chuyển giao thiết bị và công nghệ tại các hợp tác xã nông nghiệp trên Điện Bàn, Duy Xuyên tỉnh Quảng Nam, Yên Định tỉnh Thanh Hóa 2000 -2013
15. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN đã chủ trì hoặc tham gia
(trong 5 năm gần đây  – nếu có)
Tên đề tài,dự án,nhiệm vụ đã chủ trì Thời gian
(bắt đầu – kết thúc)
Thuộc Chương trình
(nếu có)
Tình trạng đề tài
(đã nghiệm thu/ chưa nghiệm thu)
Nghiên cứu sử dụng hóa chất cho phép nhằm kéo dài thời hạn bảo quản xoài tươi.
 Nghiên cứu chế biến kẹo từ cau tươi
Nghiên cứu sản xuất màng bao Chitosan phục vụ bảo quản quả tươi
Nghiên cứu chiết tách catechin từ lá chè ứng dụng trong công nghiệp thực phẩm
Nghiên cứu sấy một số nguyên liệu có hoạt tính sinh học bằng công nghệ sấy thăng hoa
2002

2005

2006

2007

2009-2010

Đề tài cấp trường

Đề tài cấp trường

Đề tài cấp trường

Đề tài cấp trường

Đề tài cấp trường

Đã nghiệm thu

Đã nghiệm thu

Đã nghiệm thu

Đã nghiệm thu

Đã nghiệm thu

 

Tên đề tài,dự án,nhiệm vụ đã tham gia Thời gian
(bắt đầu – kết thúc)
Thuộc Chương trình
(nếu có)
Tình trạng đề tài
(đã nghiệm thu, chưa nghiệm thu)
Nghiên cứu chế biến một số sản phẩm từ  sen phục vụ tiêu dùng. Trường Đại học Nông Lâm Huế. 2002-2003 Đề tài cấp bộ Đã nghiệm thu
Đánh giá tổn thất nông sản sau thu hoạch và đề xuất giải pháp cho công đoạn sau thu hoạch một cách bền vững tại tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam; 2002 – 2004 Đề tài cấp tỉnh Đã nghiệm thu
16. Giải thưởng
(về KH&CN, về chất lượng sản phẩm,… – nếu có)
TT Hình thức và nội dung giải thưởng Năm tặng thưởng
17. Các học phần đang giảng dạy tại Trường Đại học Nông Lâm Huế
TT Tên học phần Số tín chỉ
1 Kỹ thuật thực phẩm 4
2 Cơ sở kỹ thuật thực phẩm 2
3 Công nghệ chế biến lương thực 2

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here