Home Cơ cấu tổ chức CV Tống Thị Quỳnh Anh

CV Tống Thị Quỳnh Anh

0
ĐẠI HỌC HUẾ
TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
1. Họ và tên:                           TỐNG THỊ QUỲNH ANH                            
2. Năm sinh:                                   1987                            3. Nam/Nữ:  Nữ
4. Chức danh GS, PGS:                                             Năm được phong:
Học vị:                                                                   Năm đạt học vị:
5. Chức danh nghiên cứu:                                       Chức vụ: Giảng viên
6. Địa chỉ nhà riêng: Tổ 13 – khu vực 5 – Phường Vỹ Dạ – Huế – Thừa Thiên Huế
7. Điện thoại:    CQ:                                                 NR: 0543832464                    Mobile: 0906.403.003
8. Fax:                                                                      E-mail: tongquynhanhhuaf@gmail.com
9. Đơn vị công tác: Trường Đại học Nông Lâm – Đại học Huế
Địa chỉ Cơ quan: 102 Phùng Hưng – Thành phố Huế                     Điện thoại Cơ quan:
10. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Chuyên môn Năm tốt nghiệp
Đại học chính quy Trường ĐH Nông Lâm Huế Bảo quản và chế biến nông sản phẩm 2009
11. Quá trình công tác

Thời gian

(Từ năm … đến năm…)

Vị trí công tác

Cơ quan công tác Địa chỉ Cơ quan
2009 – 2013 Giảng viên Trường ĐH Nông Lâm Huế 102 Phùng Hưng – TP Huế
12. Các công trình KHCN công bố chủ yếu
(Liệt kê công trình tiêu biểu đã công bố trong 10 năm gần nhất)
TT Tên công trình
(bài báo, công trình…)
Là tác giả hoặc
đồng tác giả
công trình
Nơi công bố
(tên tạp chí đã đăng công trình)
Năm
công bố
1 Ảnh hưởng các loại bao bì đến thời hạn bảo quản chuối tiêu (Musa AAA) Cavendish đã xử lý chất kháng etylen (Retain – AVG) Đồng tác giả Kỷ yếu hội nghị nghiên cứu khoa học sinh viên lần thứ ba, Đại học Huế 2009
2. Effects of Near-harvest Application of Aminoethoxyvinylglycine (AVG) on Banana Fruits During Postharvest Storage Đồng tác giả Tạp chí Acta Horticulture 2010
3. Ảnh hưởng thời điểm phun chất kháng Etylen Aminoethoxyvinylglycine (AVG)
ở giai đoạn cận thu hoạch kết hợp nhiệt độ thấp đến thời gian chín sau thu hoạch chuối tiêu (Musa AAA) Cavendish
Đồng tác giả Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 2012
13. Số lượng văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp  (nếu có)
TT Tên và nội dung văn bằng Năm cấp văn bằng
14. Số công trình  được áp dụng trong thực tiễn (nếu có)
TT

Tên công trình

Hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng Thời gian
(bắt đầu – kết thúc)
15. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN đã chủ trì hoặc tham gia
(trong 5 năm gần đây  – nếu có)
Tên đề tài,dự án,nhiệm vụ đã chủ trì Thời gian
(bắt đầu – kết thúc)
Thuộc Chương trình
(nếu có)
Tình trạng đề tài
(đã nghiệm thu/ chưa nghiệm thu)
Tên đề tài,dự án,nhiệm vụ đã tham gia Thời gian
(bắt đầu – kết thúc)
Thuộc Chương trình
(nếu có)
Tình trạng đề tài
(đã nghiệm thu, chưa nghiệm thu)
16. Giải thưởng
(về KH&CN, về chất lượng sản phẩm,… – nếu có)
TT Hình thức và nội dung giải thưởng Năm tặng thưởng
1 Giải thưởng “Sinh viên với nghiên cứu khoa học” -Giải khuyến khích 2009
2 Giải thường “Sáng tạo KHCN Việt Nam” – Giải ba 2013
17. Các học phần đang giảng dạy tại Trường Đại học Nông Lâm Huế
TT Tên học phần Số tín chỉ
1 Chất phụ gia thực phẩm 2
2 Xử lý phế phụ phẩm thực phẩm 2

Theo:

ĐẠI HỌC HUẾ
TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
1. Họ và tên:                           TỐNG THỊ QUỲNH ANH                            
2. Năm sinh:                                   1987                            3. Nam/Nữ:  Nữ
4. Chức danh GS, PGS:                                             Năm được phong:
Học vị:                                                                   Năm đạt học vị:
5. Chức danh nghiên cứu:                                       Chức vụ: Giảng viên
6. Địa chỉ nhà riêng: Tổ 13 – khu vực 5 – Phường Vỹ Dạ – Huế – Thừa Thiên Huế
7. Điện thoại:    CQ:                                                 NR: 0543832464                    Mobile: 0906.403.003
8. Fax:                                                                      E-mail: tongquynhanhhuaf@gmail.com
9. Đơn vị công tác: Trường Đại học Nông Lâm – Đại học Huế
Địa chỉ Cơ quan: 102 Phùng Hưng – Thành phố Huế                     Điện thoại Cơ quan:
10. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Chuyên môn Năm tốt nghiệp
Đại học chính quy Trường ĐH Nông Lâm Huế Bảo quản và chế biến nông sản phẩm 2009
11. Quá trình công tác

Thời gian

(Từ năm … đến năm…)

Vị trí công tác

Cơ quan công tác Địa chỉ Cơ quan
2009 – 2013 Giảng viên Trường ĐH Nông Lâm Huế 102 Phùng Hưng – TP Huế
12. Các công trình KHCN công bố chủ yếu
(Liệt kê công trình tiêu biểu đã công bố trong 10 năm gần nhất)
TT Tên công trình
(bài báo, công trình…)
Là tác giả hoặc
đồng tác giả
công trình
Nơi công bố
(tên tạp chí đã đăng công trình)
Năm
công bố
1 Ảnh hưởng các loại bao bì đến thời hạn bảo quản chuối tiêu (Musa AAA) Cavendish đã xử lý chất kháng etylen (Retain – AVG) Đồng tác giả Kỷ yếu hội nghị nghiên cứu khoa học sinh viên lần thứ ba, Đại học Huế 2009
2. Effects of Near-harvest Application of Aminoethoxyvinylglycine (AVG) on Banana Fruits During Postharvest Storage Đồng tác giả Tạp chí Acta Horticulture 2010
3. Ảnh hưởng thời điểm phun chất kháng Etylen Aminoethoxyvinylglycine (AVG)
ở giai đoạn cận thu hoạch kết hợp nhiệt độ thấp đến thời gian chín sau thu hoạch chuối tiêu (Musa AAA) Cavendish
Đồng tác giả Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 2012
13. Số lượng văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp  (nếu có)
TT Tên và nội dung văn bằng Năm cấp văn bằng
14. Số công trình  được áp dụng trong thực tiễn (nếu có)
TT

Tên công trình

Hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng Thời gian
(bắt đầu – kết thúc)
15. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN đã chủ trì hoặc tham gia
(trong 5 năm gần đây  – nếu có)
Tên đề tài,dự án,nhiệm vụ đã chủ trì Thời gian
(bắt đầu – kết thúc)
Thuộc Chương trình
(nếu có)
Tình trạng đề tài
(đã nghiệm thu/ chưa nghiệm thu)
Tên đề tài,dự án,nhiệm vụ đã tham gia Thời gian
(bắt đầu – kết thúc)
Thuộc Chương trình
(nếu có)
Tình trạng đề tài
(đã nghiệm thu, chưa nghiệm thu)
16. Giải thưởng
(về KH&CN, về chất lượng sản phẩm,… – nếu có)
TT Hình thức và nội dung giải thưởng Năm tặng thưởng
1 Giải thưởng “Sinh viên với nghiên cứu khoa học” -Giải khuyến khích 2009
2 Giải thường “Sáng tạo KHCN Việt Nam” – Giải ba 2013
17. Các học phần đang giảng dạy tại Trường Đại học Nông Lâm Huế
TT Tên học phần Số tín chỉ
1 Chất phụ gia thực phẩm 2
2 Xử lý phế phụ phẩm thực phẩm 2

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here