Home Cơ cấu tổ chức CV Trần Bảo Khánh

CV Trần Bảo Khánh

0
ĐẠI HỌC HUẾ
TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
1. Họ và tên:    TRẦN BẢO KHÁNH
2. Năm sinh: 1980                                                      3. Nam/Nữ: Nữ
4. Chức danh GS, PGS:                                             Năm được phong:
Học vị:     Thạc sỹ                                                 Năm đạt học vị: 2008
5. Chức danh nghiên cứu:    Giảng viên                   Chức vụ:
6. Địa chỉ nhà riêng: 45 Đặng Huy Trứ
7. Điện thoại:    CQ:    054.3514294                         NR: 054.3826782                      Mobile: 0914002912
8. Fax:                                                                      E-mail:   Baokhanhhuaf@gmail.com
9. Đơn vị công tác: Khoa Cơ khí – Công nghệ, Trường Đại học Nông Lâm
Địa chỉ Cơ quan: 102 Phùng Hưng, Huế                                          Điện thoại Cơ quan: 054.3514294
10. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Chuyên môn Năm tốt nghiệp
Đại học Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế Bảo quản chế biến nông sản 2002
Cao học Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng Công nghệ thực phẩm và đồ uống 2008
11. Quá trình công tác

Thời gian

(Từ năm … đến năm…)

Vị trí công tác

Cơ quan công tác Địa chỉ Cơ quan
Từ 2002 đến nay Giảng viên Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế 102 Phùng Hưng, Huế
12. Các công trình KHCN công bố chủ yếu
(Liệt kê công trình tiêu biểu đã công bố trong 10 năm gần nhất)
TT Tên công trình
(bài báo, công trình…)
Là tác giả hoặc
đồng tác giả
công trình
Nơi công bố
(tên tạp chí đã đăng công trình)
Năm
công bố
1 Nghiên cứu cải tiến quy trình sản xuất nước chấm theo phương pháp kết hợp enzyme và acid ở quy mô phòng thí nghiệm Đỗ Thị Bích Thủy,
Trần Bảo Khánh
Tạp chí công nghệ sinh học 2008
2  Tuyển chọn và nghiên cứu đặc điểm của vi khuẩn Lactobacillus plantanum N1 có khả năng sinh acid lactic cao từ sản phẩm nem chua Huế Trần Bảo Khánh,
Đỗ Thị Bích Thủy
Tạp chí công nghệ sinh học 2010
13. Số lượng văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp  (nếu có)
TT Tên và nội dung văn bằng Năm cấp văn bằng
14. Số công trình  được áp dụng trong thực tiễn (nếu có)
TT

Tên công trình

Hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng Thời gian
(bắt đầu – kết thúc)
15. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN đã chủ trì hoặc tham gia
(trong 5 năm gần đây  – nếu có)
Tên đề tài,dự án,nhiệm vụ đã chủ trì Thời gian
(bắt đầu – kết thúc)
Thuộc Chương trình
(nếu có)
Tình trạng đề tài
(đã nghiệm thu/ chưa nghiệm thu)
Tên đề tài,dự án,nhiệm vụ đã tham gia Thời gian
(bắt đầu – kết thúc)
Thuộc Chương trình
(nếu có)
Tình trạng đề tài
(đã nghiệm thu, chưa nghiệm thu)
1. Xây dựng mô hình ứng dụng các giải pháp kỹ thuật nhằm nâng cao chất lượng chế biến, tiêu thụ sản phẩm măng tại Gia Lai.
2. Nghiên cứu ảnh hưởng của mức độ chiếu sang đến sự hình thành các thành phần hoá học của nguyên liệu thu hái trên một số giống chè chọn lọc trồng tại Phú Hộ, Phú Thọ để sản xuất bọt chè xanh dạng Matcha
2012 – 2013

2013 – 2014

Đang tiến hành

Đang tiến hành

16. Giải thưởng
(về KH&CN, về chất lượng sản phẩm,… – nếu có)
TT Hình thức và nội dung giải thưởng Năm tặng thưởng
17. Các học phần đang giảng dạy tại Trường Đại học Nông Lâm Huế
TT Tên học phần Số tín chỉ
1 Thực phẩm truyền thống 2
2 Bảo quản nông sản thực phẩm 2
3 Bảo quản chế biến nông sản 2

Theo:

ĐẠI HỌC HUẾ
TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
1. Họ và tên:    TRẦN BẢO KHÁNH
2. Năm sinh: 1980                                                      3. Nam/Nữ: Nữ
4. Chức danh GS, PGS:                                             Năm được phong:
Học vị:     Thạc sỹ                                                 Năm đạt học vị: 2008
5. Chức danh nghiên cứu:    Giảng viên                   Chức vụ:
6. Địa chỉ nhà riêng: 45 Đặng Huy Trứ
7. Điện thoại:    CQ:    054.3514294                         NR: 054.3826782                      Mobile: 0914002912
8. Fax:                                                                      E-mail:   Baokhanhhuaf@gmail.com
9. Đơn vị công tác: Khoa Cơ khí – Công nghệ, Trường Đại học Nông Lâm
Địa chỉ Cơ quan: 102 Phùng Hưng, Huế                                          Điện thoại Cơ quan: 054.3514294
10. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Chuyên môn Năm tốt nghiệp
Đại học Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế Bảo quản chế biến nông sản 2002
Cao học Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng Công nghệ thực phẩm và đồ uống 2008
11. Quá trình công tác

Thời gian

(Từ năm … đến năm…)

Vị trí công tác

Cơ quan công tác Địa chỉ Cơ quan
Từ 2002 đến nay Giảng viên Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế 102 Phùng Hưng, Huế
12. Các công trình KHCN công bố chủ yếu
(Liệt kê công trình tiêu biểu đã công bố trong 10 năm gần nhất)
TT Tên công trình
(bài báo, công trình…)
Là tác giả hoặc
đồng tác giả
công trình
Nơi công bố
(tên tạp chí đã đăng công trình)
Năm
công bố
1 Nghiên cứu cải tiến quy trình sản xuất nước chấm theo phương pháp kết hợp enzyme và acid ở quy mô phòng thí nghiệm Đỗ Thị Bích Thủy,
Trần Bảo Khánh
Tạp chí công nghệ sinh học 2008
2  Tuyển chọn và nghiên cứu đặc điểm của vi khuẩn Lactobacillus plantanum N1 có khả năng sinh acid lactic cao từ sản phẩm nem chua Huế Trần Bảo Khánh,
Đỗ Thị Bích Thủy
Tạp chí công nghệ sinh học 2010
13. Số lượng văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp  (nếu có)
TT Tên và nội dung văn bằng Năm cấp văn bằng
14. Số công trình  được áp dụng trong thực tiễn (nếu có)
TT

Tên công trình

Hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng Thời gian
(bắt đầu – kết thúc)
15. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN đã chủ trì hoặc tham gia
(trong 5 năm gần đây  – nếu có)
Tên đề tài,dự án,nhiệm vụ đã chủ trì Thời gian
(bắt đầu – kết thúc)
Thuộc Chương trình
(nếu có)
Tình trạng đề tài
(đã nghiệm thu/ chưa nghiệm thu)
Tên đề tài,dự án,nhiệm vụ đã tham gia Thời gian
(bắt đầu – kết thúc)
Thuộc Chương trình
(nếu có)
Tình trạng đề tài
(đã nghiệm thu, chưa nghiệm thu)
1. Xây dựng mô hình ứng dụng các giải pháp kỹ thuật nhằm nâng cao chất lượng chế biến, tiêu thụ sản phẩm măng tại Gia Lai.
2. Nghiên cứu ảnh hưởng của mức độ chiếu sang đến sự hình thành các thành phần hoá học của nguyên liệu thu hái trên một số giống chè chọn lọc trồng tại Phú Hộ, Phú Thọ để sản xuất bọt chè xanh dạng Matcha
2012 – 2013

2013 – 2014

Đang tiến hành

Đang tiến hành

16. Giải thưởng
(về KH&CN, về chất lượng sản phẩm,… – nếu có)
TT Hình thức và nội dung giải thưởng Năm tặng thưởng
17. Các học phần đang giảng dạy tại Trường Đại học Nông Lâm Huế
TT Tên học phần Số tín chỉ
1 Thực phẩm truyền thống 2
2 Bảo quản nông sản thực phẩm 2
3 Bảo quản chế biến nông sản 2

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here