Home Cơ cấu tổ chức CV Nguyễn Quốc Sinh

CV Nguyễn Quốc Sinh

0
ĐẠI HỌC HUẾ
TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC

 

1. Họ và tên: NGUYỄN QUỐC SINH                                                                               
2. Năm sinh:  1979                                                  Nam/Nữ: nam
3. Học vị: Thạc sỹ kỹ thuật                                     Năm: 2010
4. Lĩnh vực nghiên cứu: Công nghệ chế biến và bảo quản sản phẩm nông nghiệp
5. Địa chỉ nhà riêng: Tổ 10 KV IV, Hương Sơ, Thành phố Huế
6. Điện thoại: CQ: 054.3514294                  Mobile: 0986999017
7. Fax:                                                E-mail: nguyensinh@huaf.edu.vn
nguyenquocsinh@gmail.com
8. Cơ quan – nơi  làm việc:
Cơ quan: Bộ môn Công nghệ sau thu hoạch– Khoa Cơ Khí Công nghệ
Địa chỉ Cơ quan: 102 Phùng Hưng, thành phố Huế
9. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Chuyên môn Năm tốt nghiệp
Đại học chính quy Trường Đại học Nông Lâm Bảo quản chế biến nông sản 2002
Cao học Trường Đại học Đà Nẵng      Công nghệ thực phẩm và Đồ uống 2010
10. Các công trình KHCN công bố chủ yếu
TT Tên công trình Chủ trì hoặc
đồng tác giả
công trình
Nơi công bố Năm
công bố
1 Ảnh hưởng của một số yếu tố đến chất lượng dịch chiết chè đen Chủ trì Tạp chí Hóa học, T.49  (2ABC), Tr. 484-488. 2010
2 Tối ưu hóa quá trình chiết chè đen bằng phương pháp hàm mong đợi Chủ trì Tạp chí NN&PTNT 2012
3 Ảnh hưởng thời điểm phun chất kháng Etylen zminoethoxyvinylglycine (AVG) ở giai đoạn cận thu hoạch kết hợp nhiệt độ thấp đến thời gian chín sau thu hoạch chuối tiêu (Musa AAA) Cavendish Đồng tác giả Tạp chí NN&PTNT 2012
11. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN đã chủ trì Thời gian Thuộc Chương trình Tình trạng đề tài
1. Khảo sát ảnh hưởng của nồng độ enzym và thời gian thủy phân đến quá trình xử lý  bã cà phê bằng enzym cellulase

2. Nghiên cứu sản xuất nước giải khát từ nguyên liệu chè đen

3. Nghiên cứu xác định tỷ lệ và phân tích chất lượng chè đen phế phẩm ở một số nhà máy chế biến chè Tỉnh Nghệ An

2009

2009-2010

2011

Đề tài nhóm SV

Đề tài cấp Trường

Đề tài nhóm SV

Đã nghiệm thu

Đã nghiệm thu

4. Nghiên cứu ảnh hưởng của mức độ chiếu sáng đến sự hình thành các thành phần hóa học cơ bản của nguyên liệu thu hái trên môt số giống chè chọn lọc trồng tại Phú hộ, Phú Thọ để sản xuất bột trà xanh dạng Matcha 2013-2014 Đề tài cấp cơ sở DHH Đang thực hiện
12. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN đã tham gia Thời gian Thuộc Chương trình Tình trạng đề tài
1. Nghiên cứu sử dụng một số màng bao để bảo quản thóc giống của Viện lúa IRRI. Trường Đại học Nông Lâm Huế.

2. Nghiên cứu thủy phân tinh bột sắn bằng α-amylase thương mại chịu nhiệt (Termamyl) cố định trên gel calci alginate.

3. Hợp phần sau thu hoạch lúa gạo

4. Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến hoạt lực enzym ACC oxydase trong quá trình bảo quản tươi chuối tiêu

2006-2007

2008

2008-2010

2009-2011

ADB- Viện lúa IRRI

Đề tài cấp Trường

ADB- Viện lúa IRRI

Đề tài cấp Bộ

Đã hoàn thành

Đã nghiệm thu

Đã hoàn thành

Đã nghiệm thu

5. Theo dõi và đánh giá mô hình kinh doanh máy sấy tỉnh vĩ ngang năm 2011 (Công ty Hưng Trung Việt- tỉnh Quảng Nam)

6. Xây dựng mô hình ứng dụng các giải pháp kỹ thuật nhằm nâng cao chất lượng chế biến, tiêu thụ sản phẩm măng ở Gia Lai

7. Nghiên cứu sản xuất chitosan oligosacc-harides (COS) và ứng dụng trong phòng trừ bệnh than thư hại xoài sau thu hoạch. Mã số: DHH2012-02-25

2012

2012-2013

2012-2013

ADB- Viện lúa IRRI

Đề tài Liên kết Sở KHCN Gia Lai

Đề tài cấp cơ sở DHH

Đã hoàn thành

Đang thực hiện

Đang thực hiện

13. Giải thưởng
TT Hình thức và nội dung giải thưởng Năm tặng thưởng
1 Giải nhì tại Hội nghị khoa học Công nghệ tuổi trẻ các trường ĐH & CĐ khối Nông – Lâm – Ngư toàn quốc lần 4 với đề tài: “Nghiên cứu thủy phân tinh bột sắn bằng α-amylase thương mại chịu nhiệt (Termamyl) cố định trên gel calci alginate” 2009
2 Giải ba giải thưởng sáng tạo KHCN tỉnh TT Huế  với công trình: “Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến quá trình sinh tổng hợp elylen và ứng dụng trong bảo quản tươi chuối tiêu Nam Đông, TT Huế” 2012
3 Giải ba giải thưởng sáng tạo Khoa Học Công Nghệ Việt Nam với công trình: “Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến quá trình sinh tổng hợp elylen và ứng dụng trong bảo quản tươi chuối tiêu Nam Đông, TT Huế” 2012
17. Các học phần đang giảng dạy tại Trường Đại học Nông Lâm Huế
TT Tên học phần Số tín chỉ
1 Kỹ thuật an toàn và Môi trường 2
2 Công nghệ chế biến cây công nghiệp 2

Theo:

ĐẠI HỌC HUẾ
TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC

 

1. Họ và tên: NGUYỄN QUỐC SINH                                                                               
2. Năm sinh:  1979                                                  Nam/Nữ: nam
3. Học vị: Thạc sỹ kỹ thuật                                     Năm: 2010
4. Lĩnh vực nghiên cứu: Công nghệ chế biến và bảo quản sản phẩm nông nghiệp
5. Địa chỉ nhà riêng: Tổ 10 KV IV, Hương Sơ, Thành phố Huế
6. Điện thoại: CQ: 054.3514294                  Mobile: 0986999017
7. Fax:                                                E-mail: nguyensinh@huaf.edu.vn
nguyenquocsinh@gmail.com
8. Cơ quan – nơi  làm việc:
Cơ quan: Bộ môn Công nghệ sau thu hoạch– Khoa Cơ Khí Công nghệ
Địa chỉ Cơ quan: 102 Phùng Hưng, thành phố Huế
9. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Chuyên môn Năm tốt nghiệp
Đại học chính quy Trường Đại học Nông Lâm Bảo quản chế biến nông sản 2002
Cao học Trường Đại học Đà Nẵng      Công nghệ thực phẩm và Đồ uống 2010
10. Các công trình KHCN công bố chủ yếu
TT Tên công trình Chủ trì hoặc
đồng tác giả
công trình
Nơi công bố Năm
công bố
1 Ảnh hưởng của một số yếu tố đến chất lượng dịch chiết chè đen Chủ trì Tạp chí Hóa học, T.49  (2ABC), Tr. 484-488. 2010
2 Tối ưu hóa quá trình chiết chè đen bằng phương pháp hàm mong đợi Chủ trì Tạp chí NN&PTNT 2012
3 Ảnh hưởng thời điểm phun chất kháng Etylen zminoethoxyvinylglycine (AVG) ở giai đoạn cận thu hoạch kết hợp nhiệt độ thấp đến thời gian chín sau thu hoạch chuối tiêu (Musa AAA) Cavendish Đồng tác giả Tạp chí NN&PTNT 2012
11. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN đã chủ trì Thời gian Thuộc Chương trình Tình trạng đề tài
1. Khảo sát ảnh hưởng của nồng độ enzym và thời gian thủy phân đến quá trình xử lý  bã cà phê bằng enzym cellulase

2. Nghiên cứu sản xuất nước giải khát từ nguyên liệu chè đen

3. Nghiên cứu xác định tỷ lệ và phân tích chất lượng chè đen phế phẩm ở một số nhà máy chế biến chè Tỉnh Nghệ An

2009

2009-2010

2011

Đề tài nhóm SV

Đề tài cấp Trường

Đề tài nhóm SV

Đã nghiệm thu

Đã nghiệm thu

4. Nghiên cứu ảnh hưởng của mức độ chiếu sáng đến sự hình thành các thành phần hóa học cơ bản của nguyên liệu thu hái trên môt số giống chè chọn lọc trồng tại Phú hộ, Phú Thọ để sản xuất bột trà xanh dạng Matcha 2013-2014 Đề tài cấp cơ sở DHH Đang thực hiện
12. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN đã tham gia Thời gian Thuộc Chương trình Tình trạng đề tài
1. Nghiên cứu sử dụng một số màng bao để bảo quản thóc giống của Viện lúa IRRI. Trường Đại học Nông Lâm Huế.

2. Nghiên cứu thủy phân tinh bột sắn bằng α-amylase thương mại chịu nhiệt (Termamyl) cố định trên gel calci alginate.

3. Hợp phần sau thu hoạch lúa gạo

4. Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến hoạt lực enzym ACC oxydase trong quá trình bảo quản tươi chuối tiêu

2006-2007

2008

2008-2010

2009-2011

ADB- Viện lúa IRRI

Đề tài cấp Trường

ADB- Viện lúa IRRI

Đề tài cấp Bộ

Đã hoàn thành

Đã nghiệm thu

Đã hoàn thành

Đã nghiệm thu

5. Theo dõi và đánh giá mô hình kinh doanh máy sấy tỉnh vĩ ngang năm 2011 (Công ty Hưng Trung Việt- tỉnh Quảng Nam)

6. Xây dựng mô hình ứng dụng các giải pháp kỹ thuật nhằm nâng cao chất lượng chế biến, tiêu thụ sản phẩm măng ở Gia Lai

7. Nghiên cứu sản xuất chitosan oligosacc-harides (COS) và ứng dụng trong phòng trừ bệnh than thư hại xoài sau thu hoạch. Mã số: DHH2012-02-25

2012

2012-2013

2012-2013

ADB- Viện lúa IRRI

Đề tài Liên kết Sở KHCN Gia Lai

Đề tài cấp cơ sở DHH

Đã hoàn thành

Đang thực hiện

Đang thực hiện

13. Giải thưởng
TT Hình thức và nội dung giải thưởng Năm tặng thưởng
1 Giải nhì tại Hội nghị khoa học Công nghệ tuổi trẻ các trường ĐH & CĐ khối Nông – Lâm – Ngư toàn quốc lần 4 với đề tài: “Nghiên cứu thủy phân tinh bột sắn bằng α-amylase thương mại chịu nhiệt (Termamyl) cố định trên gel calci alginate” 2009
2 Giải ba giải thưởng sáng tạo KHCN tỉnh TT Huế  với công trình: “Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến quá trình sinh tổng hợp elylen và ứng dụng trong bảo quản tươi chuối tiêu Nam Đông, TT Huế” 2012
3 Giải ba giải thưởng sáng tạo Khoa Học Công Nghệ Việt Nam với công trình: “Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến quá trình sinh tổng hợp elylen và ứng dụng trong bảo quản tươi chuối tiêu Nam Đông, TT Huế” 2012
17. Các học phần đang giảng dạy tại Trường Đại học Nông Lâm Huế
TT Tên học phần Số tín chỉ
1 Kỹ thuật an toàn và Môi trường 2
2 Công nghệ chế biến cây công nghiệp 2

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here