CV Phan Do Da Thao

0
232
ĐẠI HỌC HUẾ
ĐƠN VỊ: Trường Đại học Nông Lâm


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


 

LÝ LỊCH KHOA HỌC
1. Họ và tên: Phan Đỗ Dạ Thảo
2. Năm sinh: 1975 3. Giới tính: nữ
4. Chức danh Năm được phong:
Bằng cấp: Kỹ sư Năm đạt học vị:
5. Chức danh nghiên cứu: Chức vụ:
6. Địa chỉ: số 2A kiệt 179 Nguyễn Lộ Trạch
7. Điện thoại: Email: phandodathao@huaf.edu.vn
8. Fax:
9. Cơ quan – nơi làm việc của cán bộ khoa học: Khoa Cơ khí – Công nghệ, trường Đại học  Nông Lâm, Đại học Huế
Tên người Lãnh đạo Cơ quan: Lê Văn An
Địa chỉ Cơ quan: 102 Phùng Hưng
Điện thoại Cơ quan:
10. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên môn Năm tốt nghiệp
1993-1998 Trường ĐH Thủy sản Nha Trang Công nghệ chế biến thủy sản 1998
11. Quá trình công tác
STT Thời gian bắt đầu Thời gian kết thúc Nơi công tác Công việc đảm trách
1 2000 Nay Khoa Cơ khí – Công nghệ, trường ĐHNL Nghiên cứu viên
2
3
12. Các công trình KHCN công bố
(Liệt kê công trình tiêu biểu đã công bố trong 10 năm gần nhất)
STT Tên bài báo Loại bài Loại tạp chí Ngôn ngữ Năm xuất bản Trang
1
2
13. Số lượng văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp (Nếu có)
14. Số công trình được áp dụng trong thực tiễn (Nếu có)
15. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN đã chủ trì hoặc tham gia trong 5 năm gần đây (nếu có)
STT Tên đề tài Năm hoàn thành Phân loại đề tài Bổ sung lý lịch khoa học Trách nhiệm trong đề tài
1 Bước đầu xây dựng quy trình chế biến mắm cá cơm chua theo phương pháp lên men truyền thống 2011 Cấp trường Chủ trì
2
3
16. Giải thưởng (Nếu có)
(Về KH&CN, về chất lượng sản phẩm,…)
STT Tên giải thưởng Nội dung Năm cấp
1
2
17. Thành tựu hoạt động KH&CN và sản xuất kinh doanh khác (Nếu có)

 

Xác nhận của thủ trưởng đơn vị

Theo:

ĐẠI HỌC HUẾ
ĐƠN VỊ: Trường Đại học Nông Lâm


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


 

LÝ LỊCH KHOA HỌC
1. Họ và tên: Phan Đỗ Dạ Thảo
2. Năm sinh: 1975 3. Giới tính: nữ
4. Chức danh Năm được phong:
Bằng cấp: Kỹ sư Năm đạt học vị:
5. Chức danh nghiên cứu: Chức vụ:
6. Địa chỉ: số 2A kiệt 179 Nguyễn Lộ Trạch
7. Điện thoại: Email: phandodathao@huaf.edu.vn
8. Fax:
9. Cơ quan – nơi làm việc của cán bộ khoa học: Khoa Cơ khí – Công nghệ, trường Đại học  Nông Lâm, Đại học Huế
Tên người Lãnh đạo Cơ quan: Lê Văn An
Địa chỉ Cơ quan: 102 Phùng Hưng
Điện thoại Cơ quan:
10. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên môn Năm tốt nghiệp
1993-1998 Trường ĐH Thủy sản Nha Trang Công nghệ chế biến thủy sản 1998
11. Quá trình công tác
STT Thời gian bắt đầu Thời gian kết thúc Nơi công tác Công việc đảm trách
1 2000 Nay Khoa Cơ khí – Công nghệ, trường ĐHNL Nghiên cứu viên
2
3
12. Các công trình KHCN công bố
(Liệt kê công trình tiêu biểu đã công bố trong 10 năm gần nhất)
STT Tên bài báo Loại bài Loại tạp chí Ngôn ngữ Năm xuất bản Trang
1
2
13. Số lượng văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp (Nếu có)
14. Số công trình được áp dụng trong thực tiễn (Nếu có)
15. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN đã chủ trì hoặc tham gia trong 5 năm gần đây (nếu có)
STT Tên đề tài Năm hoàn thành Phân loại đề tài Bổ sung lý lịch khoa học Trách nhiệm trong đề tài
1 Bước đầu xây dựng quy trình chế biến mắm cá cơm chua theo phương pháp lên men truyền thống 2011 Cấp trường Chủ trì
2
3
16. Giải thưởng (Nếu có)
(Về KH&CN, về chất lượng sản phẩm,…)
STT Tên giải thưởng Nội dung Năm cấp
1
2
17. Thành tựu hoạt động KH&CN và sản xuất kinh doanh khác (Nếu có)

 

Xác nhận của thủ trưởng đơn vị

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here