CV Nguyen Tien Long

0
284
LÝ LỊCH KHOA HỌC
1. Họ và tên: Nguyễn Tiến Long

 

2. Năm sinh:27/01/1977 3. Giới tính:Nam

 

4. Chức danh: Năm được phong:
Bằng cấp: Tiến sỹ Năm đạt học vị: 2012

 

5. Chức danh nghiên cứu: Chức vụ:

 

6. Địa chỉ: 102 Phùng Hưng, TP.Huế, Thừa Thiên – Huế

 

7. Điện thoại: 054.3537757 Email: nguyentienlong@huaf.edu.vn
8. Fax:

 

9. Cơ quan – nơi làm việc của cán bộ khoa học:
Tên người Lãnh đạo Cơ quan:
Địa chỉ Cơ quan:
Điện thoại Cơ quan:

10. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên môn Năm tốt nghiệp
Đại học Trường Đại học nông Nghiệp I Hà nội Kỹ thuật Công trình 2000
Thạc sỹ Trường Đại học Chiang Mai, Thái lan Hệ thống nông nghiệp 2007
Tiến sỹ Trường Đại học Humboldt Berlin, CHLB Đức Nông nghiệp 2012

 

11. Quá trình công tác
STT Thời gian bắt đầu Thời gian kết thúc Nơi công tác Công việc đảm trách
1 01/01/1977 01/01/1995 Học cấp I, II, III Tại thanh oai – Hà Tây Đi học
2 01/01/1995 01/03/2000 Trường Đại học Nông nghiệp I Hà nội Đi học
3 01/07/2000 31/05/2005 TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Công tác tại trường
4 01/06/2005 31/05/2007 TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Đi học
5 01/06/2007 31/10/2008 TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Công tác tại trường
6 01/11/2008 31/11/2012 TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Đi học
7 01/01/2013 30/09/2013 TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Trợ lý giảng dạy, ĐH Humboldt Berlin, Đức
8 01/10/2013 Nay TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Công tác tại trường

 

12. Các công trình KHCN công bố
(Liệt kê công trình tiêu biểu đã công bố trong 10 năm gần nhất)
STT Tên bài báo Loại bài Loại tạp chí Ngôn ngữ Năm xuất bản Trang
1 Multicriteria Analysis for Land Suitability Assessment for “Gia Lun” Banana in Nam Dong District, Thua Thien Hue Province, Vietnam. Khác Khác Tiếng Anh 2012 999
2 Multicriteria Analysis for Land Suitability Assessment in Thua Thien Hue Province, Vietnam Khác Khác Tiếng Anh 2009 999
3 Nghiên cứu ảnh hưởng của giá thể và khối lượng cây giống in-vitro đến khả năng sing trưởng của cây hoa chuông (Sinningia speciosa) ở giai đoạn vườn ươm. Khác Khác Tiếng Việt 2014 999
4 Đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển và sâu bệnh của các giống hoa chuông trên các giá thể khác nhau ở Thừa Thiên Huế vụ Đông Xuân năm 2009-2010 Khác Khác Tiếng Việt 2012 999
5 Đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển và sâu bệnh của giống hoa chuông màu đỏ (sinningia speciosa) trên các loại giá thể khác nhau ở tỉnh Thừa Thiên Huế Khác Khác Tiếng Việt 2012 999
6 Sustainability Assessment of Peri-urban Vegetable Cultivation Systems in the Red River Delta Khác Khác Tiếng Anh 2011 999
7 Building Geoprocessing Models for Land Suitability Assessment for “Thanh Tra” Pomelo in Nam Dong District, Thua Thien Hue Province, Vietnam Khác Khác Tiếng Anh 2011 999
8 Sustainability Assessment of Urban Vegetable Cultivation Systems in Red River Delta Khác Khác Tiếng Anh 2012 999
9 Sustainability Assessment by Fuzzy Evaluation: Case study in Urban Vegetable Cultivation Systems in Red River Delta, Vietnam. Khác Khác Tiếng Anh 2012 999
10 Good Agricultural Practice – A Strict Direction in Future for Sustainable Vegetable Cultivation Systems in Red River Delta, Vietnam Khác Báo cáo Khoa học tại Hội nghị Khoa học Quốc gia và Quốc tế đăng toàn văn trong kỷ yếu (Proceedings) hội nghị có phản biện khoa học) Tiếng Anh 2013 999
11 Multicriteria Analysis for Land Suitability Assessment for vegetables in Thua Thien Hue Province, Vietnam Khác Báo cáo Khoa học tại Hội nghị Khoa học Quốc gia và Quốc tế đăng toàn văn trong kỷ yếu (Proceedings) hội nghị có phản biện khoa học) Tiếng Anh 2010 999

 

13. Số lượng văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp (Nếu có)

 

14. Số công trình được áp dụng trong thực tiễn (Nếu có)

 

15. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN đã chủ trì hoặc tham gia trong 5 năm gần đây (nếu có)

 

16. Giải thưởng (Nếu có)
(Về KH&CN, về chất lượng sản phẩm,…)

 

17. Thành tựu hoạt động KH&CN và sản xuất kinh doanh khác (Nếu có)

 

Theo:

LÝ LỊCH KHOA HỌC
1. Họ và tên: Nguyễn Tiến Long

 

2. Năm sinh:27/01/1977 3. Giới tính:Nam

 

4. Chức danh: Năm được phong:
Bằng cấp: Tiến sỹ Năm đạt học vị: 2012

 

5. Chức danh nghiên cứu: Chức vụ:

 

6. Địa chỉ: 102 Phùng Hưng, TP.Huế, Thừa Thiên – Huế

 

7. Điện thoại: 054.3537757 Email: nguyentienlong@huaf.edu.vn
8. Fax:

 

9. Cơ quan – nơi làm việc của cán bộ khoa học:
Tên người Lãnh đạo Cơ quan:
Địa chỉ Cơ quan:
Điện thoại Cơ quan:

10. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên môn Năm tốt nghiệp
Đại học Trường Đại học nông Nghiệp I Hà nội Kỹ thuật Công trình 2000
Thạc sỹ Trường Đại học Chiang Mai, Thái lan Hệ thống nông nghiệp 2007
Tiến sỹ Trường Đại học Humboldt Berlin, CHLB Đức Nông nghiệp 2012

 

11. Quá trình công tác
STT Thời gian bắt đầu Thời gian kết thúc Nơi công tác Công việc đảm trách
1 01/01/1977 01/01/1995 Học cấp I, II, III Tại thanh oai – Hà Tây Đi học
2 01/01/1995 01/03/2000 Trường Đại học Nông nghiệp I Hà nội Đi học
3 01/07/2000 31/05/2005 TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Công tác tại trường
4 01/06/2005 31/05/2007 TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Đi học
5 01/06/2007 31/10/2008 TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Công tác tại trường
6 01/11/2008 31/11/2012 TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Đi học
7 01/01/2013 30/09/2013 TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Trợ lý giảng dạy, ĐH Humboldt Berlin, Đức
8 01/10/2013 Nay TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Công tác tại trường

 

12. Các công trình KHCN công bố
(Liệt kê công trình tiêu biểu đã công bố trong 10 năm gần nhất)
STT Tên bài báo Loại bài Loại tạp chí Ngôn ngữ Năm xuất bản Trang
1 Multicriteria Analysis for Land Suitability Assessment for “Gia Lun” Banana in Nam Dong District, Thua Thien Hue Province, Vietnam. Khác Khác Tiếng Anh 2012 999
2 Multicriteria Analysis for Land Suitability Assessment in Thua Thien Hue Province, Vietnam Khác Khác Tiếng Anh 2009 999
3 Nghiên cứu ảnh hưởng của giá thể và khối lượng cây giống in-vitro đến khả năng sing trưởng của cây hoa chuông (Sinningia speciosa) ở giai đoạn vườn ươm. Khác Khác Tiếng Việt 2014 999
4 Đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển và sâu bệnh của các giống hoa chuông trên các giá thể khác nhau ở Thừa Thiên Huế vụ Đông Xuân năm 2009-2010 Khác Khác Tiếng Việt 2012 999
5 Đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển và sâu bệnh của giống hoa chuông màu đỏ (sinningia speciosa) trên các loại giá thể khác nhau ở tỉnh Thừa Thiên Huế Khác Khác Tiếng Việt 2012 999
6 Sustainability Assessment of Peri-urban Vegetable Cultivation Systems in the Red River Delta Khác Khác Tiếng Anh 2011 999
7 Building Geoprocessing Models for Land Suitability Assessment for “Thanh Tra” Pomelo in Nam Dong District, Thua Thien Hue Province, Vietnam Khác Khác Tiếng Anh 2011 999
8 Sustainability Assessment of Urban Vegetable Cultivation Systems in Red River Delta Khác Khác Tiếng Anh 2012 999
9 Sustainability Assessment by Fuzzy Evaluation: Case study in Urban Vegetable Cultivation Systems in Red River Delta, Vietnam. Khác Khác Tiếng Anh 2012 999
10 Good Agricultural Practice – A Strict Direction in Future for Sustainable Vegetable Cultivation Systems in Red River Delta, Vietnam Khác Báo cáo Khoa học tại Hội nghị Khoa học Quốc gia và Quốc tế đăng toàn văn trong kỷ yếu (Proceedings) hội nghị có phản biện khoa học) Tiếng Anh 2013 999
11 Multicriteria Analysis for Land Suitability Assessment for vegetables in Thua Thien Hue Province, Vietnam Khác Báo cáo Khoa học tại Hội nghị Khoa học Quốc gia và Quốc tế đăng toàn văn trong kỷ yếu (Proceedings) hội nghị có phản biện khoa học) Tiếng Anh 2010 999

 

13. Số lượng văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp (Nếu có)

 

14. Số công trình được áp dụng trong thực tiễn (Nếu có)

 

15. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN đã chủ trì hoặc tham gia trong 5 năm gần đây (nếu có)

 

16. Giải thưởng (Nếu có)
(Về KH&CN, về chất lượng sản phẩm,…)

 

17. Thành tựu hoạt động KH&CN và sản xuất kinh doanh khác (Nếu có)

 

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here