3.5 CV Pham Tran Thuy Huong

0
219
LÝ LỊCH KHOA HỌC
1. Họ và tên: Phạm Trần Thùy Hương
2. Năm sinh:14/05/1986 3. Giới tính:Nữ
4. Chức danh: Năm được phong:
Bằng cấp: Thạc sỹ Năm đạt học vị: 2014
5. Chức danh nghiên cứu: Giảng viên Chức vụ:
6. Địa chỉ: 62/10 Đặng Huy Trứ, Trường An, TP.Huế, Thừa Thiên – Huế
7. Điện thoại: 0917 345 384 Email: phamtranthuyhuong@huaf.edu.vn
8. Fax:
9. Cơ quan – nơi làm việc của cán bộ khoa học:
Tên người Lãnh đạo Cơ quan: PGS.TS. Lê Văn An
Địa chỉ Cơ quan: 102 Phùng Hưng, Huế
Điện thoại Cơ quan: 054.3522535
10. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên môn Năm tốt nghiệp
Kỹ sư Đại học Bách Khoa – TP. Hồ Chí Minh Công nghệ thực phẩm 2009
Thạc sỹ Đại học Katholieke Leuven & Đại học Gent Công nghệ thực phẩm 2014
Tiếng Anh Trình độ C Trung tâm ngoại ngữ HLC – Huế Tiếng Anh Trình độ C 2009
Tin học, Trình độ A Đại học Khoa học – Đại học Huế Trình độ A 2009
Đại học Nông Lâm – Đại học Huế Lý luận chính trị 2010
Đại học Huế Phương pháp giảng dạy đại học 2010
Đại học Huế Phương pháp nghiên cứu khoa hoc 2010
11. Quá trình công tác
STT Thời gian bắt đầu Thời gian kết thúc Nơi công tác Công việc đảm trách
1 01/09/1992 01/08/1997 Học sinh Trưởng tiểu học Vinh An, Phú Vang Đi học
2 01/09/1997 01/08/2001 Học sinh Trường THCS Vinh Thanh, Phú Vang Đi học
3 01/09/2001 01/08/2004 Học sinh Trường Quốc học Huế Đi học
4 01/09/2004 01/01/2009 Sinh viên khoa hóa trường ĐHBK – TP HCM Đi học
5 01/11/2009 01/12/2009 Giảng viên giảng dạy và nghiên cứu khoa học, Tổ bộ môn CSCN Bảo quản chế biến, Khoa Cơ khí – Công nghệ Công tác tại trường
12. Các công trình KHCN công bố
(Liệt kê công trình tiêu biểu đã công bố trong 10 năm gần nhất)
STT Tên bài báo Loại bài Loại tạp chí Ngôn ngữ Năm xuất bản Trang
1 Influence of initial tannin concentration on the kinetics of wine fermentation using yeast cells immobilized in bacterial cellulose Khác Khác Tiếng Anh 2009
2 Influence of initial pH and sulfur dioxide content in must on wine fermentation by immobilized yeast in bacterial cellulose Khác Khác Tiếng Anh 2010
3 Phân lập và tuyển chọn chủng nấm mốc Aspergillus oryzae từ một số nông sản trên địa bàn Thừa Thiên Huế Khác Khác Tiếng Việt 2012
4 Ảnh hưởng của một số yếu tố lên quá trình thu nhận chế phẩm amylase ngoại bào từ Bacillus subtilis DC5 Khác Khác Tiếng Việt 2012
5 Ảnh hưởng của một số yếu tố tới sự thụ nhận protease ngoại bào từ chủng Aspergillus oryzae N2 nuôi cấy trên môi trường bán rắn trong quá trình sản xuất koji tương Khác Khác Tiếng Việt 2013
6 Ảnh hưởng của một số yếu tố lên hoạt độ amylase ngoại bào trong chế phẩm koji tương sản xuất từ chủng Aspergillus oryzae N2 nuôi cấy trên môi trường bán rắn Khác Khác Tiếng Việt 2014
7 Functional properties of citric acid extracted mango peel pectin as related to its chemical structure Khác Khác Tiếng Anh 2015
13. Số lượng văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp (Nếu có)
14. Số công trình được áp dụng trong thực tiễn (Nếu có)
15. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN đã chủ trì hoặc tham gia trong 5 năm gần đây (nếu có)
STT Tên đề tài Năm hoàn thành Phân loại đề tài Bổ sung lý lịch khoa học Trách nhiệm trong đề tài
1 Nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ sản xuất các chế phẩm sinh học ứng dụng trong sản xuất các sản phẩm lên men truyền thống đảm bảo chất lượng và VSATTP tại TP Huế 2012 Đề tài cấp cơ sở Thành viên
2 Khảo sát điều kiện nuôi cấy nấm mốc Aspergillus oryzae để sinh tổng hợp enzyme protease có hoạt tính cao ứng dụng trong sản xuất nước tương lên men 2012 Đề tài Sinh viên X Chủ nhiệm
16. Giải thưởng (Nếu có)
(Về KH&CN, về chất lượng sản phẩm,…)
17. Thành tựu hoạt động KH&CN và sản xuất kinh doanh khác (Nếu có)

 

Xác nhận của thủ trưởng đơn vị

Theo:

LÝ LỊCH KHOA HỌC
1. Họ và tên: Phạm Trần Thùy Hương
2. Năm sinh:14/05/1986 3. Giới tính:Nữ
4. Chức danh: Năm được phong:
Bằng cấp: Thạc sỹ Năm đạt học vị: 2014
5. Chức danh nghiên cứu: Giảng viên Chức vụ:
6. Địa chỉ: 62/10 Đặng Huy Trứ, Trường An, TP.Huế, Thừa Thiên – Huế
7. Điện thoại: 0917 345 384 Email: phamtranthuyhuong@huaf.edu.vn
8. Fax:
9. Cơ quan – nơi làm việc của cán bộ khoa học:
Tên người Lãnh đạo Cơ quan: PGS.TS. Lê Văn An
Địa chỉ Cơ quan: 102 Phùng Hưng, Huế
Điện thoại Cơ quan: 054.3522535
10. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên môn Năm tốt nghiệp
Kỹ sư Đại học Bách Khoa – TP. Hồ Chí Minh Công nghệ thực phẩm 2009
Thạc sỹ Đại học Katholieke Leuven & Đại học Gent Công nghệ thực phẩm 2014
Tiếng Anh Trình độ C Trung tâm ngoại ngữ HLC – Huế Tiếng Anh Trình độ C 2009
Tin học, Trình độ A Đại học Khoa học – Đại học Huế Trình độ A 2009
Đại học Nông Lâm – Đại học Huế Lý luận chính trị 2010
Đại học Huế Phương pháp giảng dạy đại học 2010
Đại học Huế Phương pháp nghiên cứu khoa hoc 2010
11. Quá trình công tác
STT Thời gian bắt đầu Thời gian kết thúc Nơi công tác Công việc đảm trách
1 01/09/1992 01/08/1997 Học sinh Trưởng tiểu học Vinh An, Phú Vang Đi học
2 01/09/1997 01/08/2001 Học sinh Trường THCS Vinh Thanh, Phú Vang Đi học
3 01/09/2001 01/08/2004 Học sinh Trường Quốc học Huế Đi học
4 01/09/2004 01/01/2009 Sinh viên khoa hóa trường ĐHBK – TP HCM Đi học
5 01/11/2009 01/12/2009 Giảng viên giảng dạy và nghiên cứu khoa học, Tổ bộ môn CSCN Bảo quản chế biến, Khoa Cơ khí – Công nghệ Công tác tại trường
12. Các công trình KHCN công bố
(Liệt kê công trình tiêu biểu đã công bố trong 10 năm gần nhất)
STT Tên bài báo Loại bài Loại tạp chí Ngôn ngữ Năm xuất bản Trang
1 Influence of initial tannin concentration on the kinetics of wine fermentation using yeast cells immobilized in bacterial cellulose Khác Khác Tiếng Anh 2009
2 Influence of initial pH and sulfur dioxide content in must on wine fermentation by immobilized yeast in bacterial cellulose Khác Khác Tiếng Anh 2010
3 Phân lập và tuyển chọn chủng nấm mốc Aspergillus oryzae từ một số nông sản trên địa bàn Thừa Thiên Huế Khác Khác Tiếng Việt 2012
4 Ảnh hưởng của một số yếu tố lên quá trình thu nhận chế phẩm amylase ngoại bào từ Bacillus subtilis DC5 Khác Khác Tiếng Việt 2012
5 Ảnh hưởng của một số yếu tố tới sự thụ nhận protease ngoại bào từ chủng Aspergillus oryzae N2 nuôi cấy trên môi trường bán rắn trong quá trình sản xuất koji tương Khác Khác Tiếng Việt 2013
6 Ảnh hưởng của một số yếu tố lên hoạt độ amylase ngoại bào trong chế phẩm koji tương sản xuất từ chủng Aspergillus oryzae N2 nuôi cấy trên môi trường bán rắn Khác Khác Tiếng Việt 2014
7 Functional properties of citric acid extracted mango peel pectin as related to its chemical structure Khác Khác Tiếng Anh 2015
13. Số lượng văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp (Nếu có)
14. Số công trình được áp dụng trong thực tiễn (Nếu có)
15. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN đã chủ trì hoặc tham gia trong 5 năm gần đây (nếu có)
STT Tên đề tài Năm hoàn thành Phân loại đề tài Bổ sung lý lịch khoa học Trách nhiệm trong đề tài
1 Nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ sản xuất các chế phẩm sinh học ứng dụng trong sản xuất các sản phẩm lên men truyền thống đảm bảo chất lượng và VSATTP tại TP Huế 2012 Đề tài cấp cơ sở Thành viên
2 Khảo sát điều kiện nuôi cấy nấm mốc Aspergillus oryzae để sinh tổng hợp enzyme protease có hoạt tính cao ứng dụng trong sản xuất nước tương lên men 2012 Đề tài Sinh viên X Chủ nhiệm
16. Giải thưởng (Nếu có)
(Về KH&CN, về chất lượng sản phẩm,…)
17. Thành tựu hoạt động KH&CN và sản xuất kinh doanh khác (Nếu có)

 

Xác nhận của thủ trưởng đơn vị

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here