Danh sách cố vấn học tập

0
50
TT Họ và tên Nhiệm vụ 
1 Nguyễn Văn Huế Trưởng ban
2 Lê Thị Quỳnh Hương Ủy viên trực
3 Lê Thanh Long CNTP45
4 Trần Ngọc Khiêm CNTP46A
5 Đỗ Thị Bích Thủy CNTP46B
6 Hồ Sỹ Vương CNSTH46
7 Phạm Xuân Phương CNKTCK46
8 Trần Bảo Khánh CNTP47A
9 Trần Thanh Quỳnh Anh CNTP47B
10 Nguyễn Quốc Sinh CNSTH47
11 Ngô Quý Tuấn CT47
12 Phan Tôn Thanh Tâm CNKTCK47
13 Trần Thị Thanh Tuyền CĐCT47
14 Nguyễn Cao Cường CNTP48A
15 Đoàn Thị Thanh Thảo CNTP48B
16 Nguyễn Thị Diễm Hương CNSTH48
17 Phạm Việt Hùng CT48
18 Trần Đức Hạnh CNKTCK48
19 Võ Công Anh KTCĐT48
20 Nguyễn Trường Giang CĐCT48
21 Võ Văn Quốc Bảo CNTP49
22 Tống Thị Quỳnh Anh CNSTH49
23 Nguyễn Thị Kim Anh CT49
24 Nguyễn Quang Lịch KTCSHT49
25 Vệ Quốc Linh CNKTCK49
26 La Quốc Khánh KTCĐT49
27 Hồ Nhật Phong CĐCT49

Theo:

TT Họ và tên Nhiệm vụ 
1 Nguyễn Văn Huế Trưởng ban
2 Lê Thị Quỳnh Hương Ủy viên trực
3 Lê Thanh Long CNTP45
4 Trần Ngọc Khiêm CNTP46A
5 Đỗ Thị Bích Thủy CNTP46B
6 Hồ Sỹ Vương CNSTH46
7 Phạm Xuân Phương CNKTCK46
8 Trần Bảo Khánh CNTP47A
9 Trần Thanh Quỳnh Anh CNTP47B
10 Nguyễn Quốc Sinh CNSTH47
11 Ngô Quý Tuấn CT47
12 Phan Tôn Thanh Tâm CNKTCK47
13 Trần Thị Thanh Tuyền CĐCT47
14 Nguyễn Cao Cường CNTP48A
15 Đoàn Thị Thanh Thảo CNTP48B
16 Nguyễn Thị Diễm Hương CNSTH48
17 Phạm Việt Hùng CT48
18 Trần Đức Hạnh CNKTCK48
19 Võ Công Anh KTCĐT48
20 Nguyễn Trường Giang CĐCT48
21 Võ Văn Quốc Bảo CNTP49
22 Tống Thị Quỳnh Anh CNSTH49
23 Nguyễn Thị Kim Anh CT49
24 Nguyễn Quang Lịch KTCSHT49
25 Vệ Quốc Linh CNKTCK49
26 La Quốc Khánh KTCĐT49
27 Hồ Nhật Phong CĐCT49

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here