CV Vo Cong Anh

0
258
ĐẠI HỌC HUẾ
TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
1. Họ và tên:   VÕ CÔNG ANH                                                         
2. Năm sinh:     27/10/1982                                        3. Nam/Nữ:  Nam
4. Chức danh GS, PGS:                                             Năm được phong:
Học vị:  Thạc sỹ                                                     Năm đạt học vị: 2011
5. Chức danh nghiên cứu:                                         Chức vụ: Giảng viên
6. Địa chỉ nhà riêng: Phú Thượng – Phú Vang – Thừa Thiên Huế
7. Điện thoại: CQ: 054.3514294                              NR: 054.3869051                            Mobile: 0914313331
8. Fax:                                                E-mail: voconganh@gmail.com
9. Cơ quan – nơi  làm việc của cán bộ khoa học:
Tên người Lãnh đạo Cơ quan: Nguyễn Minh Hiếu
Địa chỉ Cơ quan: 102 Phùng Hưng – T.P Huế             Điện thoại Cơ quan: 054.3522535
10. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Chuyên môn Năm tốt nghiệp
Đại học ĐH Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh Cơ Khí Động Lực 2005
Thạc sĩ ĐH Nam Đài Loan Cơ điện tử 2011
11. Quá trình công tác

Thời gian

(Từ năm … đến năm…)

Vị trí công tác

Cơ quan công tác Địa chỉ Cơ quan
04/2005 – 09/2006 Giảng viên Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh 01 – Võ Văn Ngân – Q. Thủ Đức – TP. Hồ Chí Minh
10/2006 – nay Giảng viên Đại học Nông Lâm Huế 102 – Phùng Hưng – TP Huế – Thừa Thiên Huế
12. Các công trình KHCN công bố chủ yếu
(Liệt kê công trình tiêu biểu đã công bố trong 10 năm gần nhất)
TT Tên công trình
(bài báo, công trình…)
Là tác giả hoặc
đồng tác giả
công trình
Nơi công bố
(tên tạp chí đã đăng công trình)
Năm
công bố
13. Số lượng văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp  (nếu có)
TT Tên và nội dung văn bằng Năm cấp văn bằng
14. Số công trình  được áp dụng trong thực tiễn (nếu có)
TT

Tên công trình

Hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng Thời gian
(bắt đầu – kết thúc)
15. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN đã chủ trì hoặc tham gia
(trong 5 năm gần đây  – nếu có)
Tên đề tài,dự án,nhiệm vụ đã chủ trì Thời gian
(bắt đầu – kết thúc)
Thuộc Chương trình
(nếu có)
Tình trạng đề tài
(đã nghiệm thu/ chưa nghiệm thu)
Tên đề tài,dự án,nhiệm vụ đã tham gia Thời gian
(bắt đầu – kết thúc)
Thuộc Chương trình
(nếu có)
Tình trạng đề tài
(đã nghiệm thu, chưa nghiệm thu)
16. Giải thưởng
(về KH&CN, về chất lượng sản phẩm,… – nếu có)
TT Hình thức và nội dung giải thưởng Năm tặng thưởng
1 Giải nhì giải thưởng Sáng tạo khoa học công nghệ 2004
17. Thành tựu hoạt động KH&CN và sản xuất kinh doanh khác (nếu có)
Xác nhận của thủ trưởng đơn vị

Theo:

ĐẠI HỌC HUẾ
TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
1. Họ và tên:   VÕ CÔNG ANH                                                         
2. Năm sinh:     27/10/1982                                        3. Nam/Nữ:  Nam
4. Chức danh GS, PGS:                                             Năm được phong:
Học vị:  Thạc sỹ                                                     Năm đạt học vị: 2011
5. Chức danh nghiên cứu:                                         Chức vụ: Giảng viên
6. Địa chỉ nhà riêng: Phú Thượng – Phú Vang – Thừa Thiên Huế
7. Điện thoại: CQ: 054.3514294                              NR: 054.3869051                            Mobile: 0914313331
8. Fax:                                                E-mail: voconganh@gmail.com
9. Cơ quan – nơi  làm việc của cán bộ khoa học:
Tên người Lãnh đạo Cơ quan: Nguyễn Minh Hiếu
Địa chỉ Cơ quan: 102 Phùng Hưng – T.P Huế             Điện thoại Cơ quan: 054.3522535
10. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Chuyên môn Năm tốt nghiệp
Đại học ĐH Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh Cơ Khí Động Lực 2005
Thạc sĩ ĐH Nam Đài Loan Cơ điện tử 2011
11. Quá trình công tác

Thời gian

(Từ năm … đến năm…)

Vị trí công tác

Cơ quan công tác Địa chỉ Cơ quan
04/2005 – 09/2006 Giảng viên Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh 01 – Võ Văn Ngân – Q. Thủ Đức – TP. Hồ Chí Minh
10/2006 – nay Giảng viên Đại học Nông Lâm Huế 102 – Phùng Hưng – TP Huế – Thừa Thiên Huế
12. Các công trình KHCN công bố chủ yếu
(Liệt kê công trình tiêu biểu đã công bố trong 10 năm gần nhất)
TT Tên công trình
(bài báo, công trình…)
Là tác giả hoặc
đồng tác giả
công trình
Nơi công bố
(tên tạp chí đã đăng công trình)
Năm
công bố
13. Số lượng văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp  (nếu có)
TT Tên và nội dung văn bằng Năm cấp văn bằng
14. Số công trình  được áp dụng trong thực tiễn (nếu có)
TT

Tên công trình

Hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng Thời gian
(bắt đầu – kết thúc)
15. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN đã chủ trì hoặc tham gia
(trong 5 năm gần đây  – nếu có)
Tên đề tài,dự án,nhiệm vụ đã chủ trì Thời gian
(bắt đầu – kết thúc)
Thuộc Chương trình
(nếu có)
Tình trạng đề tài
(đã nghiệm thu/ chưa nghiệm thu)
Tên đề tài,dự án,nhiệm vụ đã tham gia Thời gian
(bắt đầu – kết thúc)
Thuộc Chương trình
(nếu có)
Tình trạng đề tài
(đã nghiệm thu, chưa nghiệm thu)
16. Giải thưởng
(về KH&CN, về chất lượng sản phẩm,… – nếu có)
TT Hình thức và nội dung giải thưởng Năm tặng thưởng
1 Giải nhì giải thưởng Sáng tạo khoa học công nghệ 2004
17. Thành tựu hoạt động KH&CN và sản xuất kinh doanh khác (nếu có)
Xác nhận của thủ trưởng đơn vị

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here