CV Tran Vo Van May

0
294
TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM HUẾ
KHOA CƠ KHÍ CÔNG NGHỆ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
1. Họ và tên: Trần Võ Văn May
2. Năm sinh:  29/12/1981                                                   Nam/Nữ: Nam
3. Chức danh GS, PGS:                                           Năm được phong:
Học vị (cao nhất hiện tại): Thạc sỹ                     Năm đạt học vị: 2008
4. Lĩnh vực nghiên cứu: Cơ khí nông nghiệp
5. Địa chỉ nhà riêng: 304 Đinh Tiên Hoàng, Thuận Lộc, Thành phố Huế
6. Điện thoại: CQ: 054.3514294  – 0543. 538032              NR: 054.3511006
Mobile: 0914.215925  –   0979.467756
7. Fax:                                                E-mail: tranvovanmay@huaf.edu.vn
8. Cơ quan – nơi  làm việc:
Cơ quan: Bộ môn Cơ điện Nông nghiệp – Khoa Cơ Khí Công nghệ
Địa chỉ Cơ quan: 102 Phùng Hưng, thành phố Huế
9. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Chuyên môn Năm tốt nghiệp
Đại học chính quy Trường Đại học Nông Lâm Kỹ sư cơ khí 2003
Cao học Trường Đại học Nồng Lâm Kỹ thuật máy và thiết bị cơ giới hóa nông lâm nghiệp 2008
Nghiên cứu sinh Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội Kỹ thuật Cơ khí Đang thực hiện
10. Các công trình KHCN công bố chủ yếu
(Liệt kê công trình tiêu biểu đã công bố trong 10 năm gần nhất)
TT Tên công trình
(Bài báo, sách, công trình…)
Chủ trì hoặc
đồng tác giả
công trình
Nơi công bố
(tên tạp chí đã đăng công trình)
Năm
công bố
1 Nghiên cứu thiết kế, chế tạo máy đào lạc Đồng tác giả Tạp chí khoa học Đại Học Huế 5/2010
2 Nghiên cứu thiết kế, chế tạo dây chuyền thiết bị sản xuất gạch block không nung phù hợp với quy mô hộ sản xuất vật liệu xây dựng ở nông thôn Đồng tác giả Tạp chí khoa học Đại Học Huế 12/2012
11. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN đã chủ trì
(Liệt kê các đề tài, dự án, nhiệm vụ từ năm 2005 cho đến nay)
11.1. Tên đề tài đã chủ trì Thời gian
(Bắt đầu – kết thúc)
Thuộc Chương trình
(cấp nhà nước, cấp bộ, cấp ĐHH, cấp trường, nhóm SV)
Tình trạng đề tài
(đã nghiệm thu/ chưa nghiệm thu)
1. Tính toán, xác định các thông số làm việc tối ưu cho máy phục vụ chăn nuôi KY4
2. Nghiên cứu, thiết kế chế tạo máy bóc vỏ đậu xanh sử dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
3. Nghiên cứu thiết kế cải tiến công cụ rạch hàng gieo lạc
4. Nghiên cứu, xác định một số thong số cấu tạo và chế độ làm việc của máy đào lạc
5. Nghiên cứu thiết kế bộ phận bón phân liên kết với máy trồng mía MTM-1
6. Nghiên cứu, thiết kế bộ phận giảm thanh cho động cơ nổ tỉnh tại (máy phát điện hộ gia đình) tại Thừa Thiên Huế
7. Nghiên cứu, lựa chọn nguyên lý và đề xuất phương án thiết kế mẫu máy sấy bánh tráng quy mô hộ gia đình tại thôn Lựu Bảo xã Hương Hồ, huyện Hương Trà tỉnh Thừa Thiên Huế.
8. Nghiên cứu, thiết kế chế tạo máy tuốt lạc cho các vùng trồng lạc tại các tỉnh miền Trung
2005

2007

2008

2008

2010

2011

2011

2012-2013

Đề tài nhóm SV

Đề tài nhóm SV

Đề tài nhóm SV

Đề tài cấp trường

Đề tài cấp trường

Đề tài cấp trường

Đề tài nhóm SV

Đề tài cấp ĐH Huế

Đã nghiệm thu

Đã nghiệm thu

Đã nghiệm thu

Đã nghiệm thu

Đã nghiệm thu

Đã nghiệm thu

Đã nghiệm thu

Chưa nghiệm thu

11.2. Tên Dự án, nhiệm vụ đã đã chủ trì Thời gian Thuộc Chương trình Địa chỉ triển khai
12. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN đã tham gia
Tên đề tài,dự án,nhiệm vụ đã tham gia Thời gian Thuộc Chương trình Tình trạng đề tài
1. Đánh giá thực trạng và xây dựng một số mô hình nông hộ áp dụng cơ giới hóa nông nghiệp tại huyện Bố Trạch tỉnh Quảng Bình
2. Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo máy trồng mía
3. Đánh giá thực trạng và xây dựng một số mô hình nông hộ áp dụng cơ giới hóa nông nghiệp trong cây lúa và lạc tại địa bàn huyện Hương Trà, huyện Phong Điền và huyện Quảng Điền tỉnh Thừa Thiên Huế
4. Đánh giá thực trạng và xây dựng một số mô hình nông hộ áp dụng cơ giới hóa nông nghiệp cho cây lúa và rau màu tại địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
5. Nghiên cứu, thiết kế chế tạo máy đào lạc.
6. Ứng dụng năng lượng  mặt trời trong sản xuất nông nghiệp tai các tỉnh miền Trung
7. Đánh giá thực trạng và xây dựng một số mô hình nông hộ áp dụng cơ giới hóa nông nghiệp tại huyện Lệ Thủy và Quảng Ninh tỉnh Quảng Bình
8. Nghiên cứu thiết kế, chế tạo dây chuyền thiết bị sản xuất gạch block không nung phù hợp với quy mô hộ sản xuất vật liệu xây dựng ở nông thôn
2003-2004

2004-2005

2006-2007

2007-2008

2008-2009

2008-2009

2009-2010

2010-2011

Dự án

Cấp Bộ trọng điểm

Dự án

Đề tài Liên kết Sở KHCN Quảng Ngãi

Đề tài cấp Bộ

Đề tài cấp Bộ

Đề tài Liên kết Sở KHCN Quảng Bình

Đề tài cấp Bộ

Đã kết thúc

Đã kết thúc

Đã kết thúc

Đã nghiệm thu

Đã nghiệm thu

Đã nghiệm thu

Đã nghiệm thu

Đã nghiệm thu

9. Nghiên cứu, thiết kế chế tạo máy bứt củ lạc cho các vùng trồng lạc tập trung tại các tỉnh miền Trung 2012-2013 Đề tài cấp cơ sở ĐHH Đã nghiệm thu

Thừa Thiên  Huế, Ngày 15 tháng 01 năm 2015
                                                                                                                      Người khai ký tên

                                                                                                                    ThS. Trần Võ Văn May
Theo:

TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM HUẾ
KHOA CƠ KHÍ CÔNG NGHỆ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
1. Họ và tên: Trần Võ Văn May
2. Năm sinh:  29/12/1981                                                   Nam/Nữ: Nam
3. Chức danh GS, PGS:                                           Năm được phong:
Học vị (cao nhất hiện tại): Thạc sỹ                     Năm đạt học vị: 2008
4. Lĩnh vực nghiên cứu: Cơ khí nông nghiệp
5. Địa chỉ nhà riêng: 304 Đinh Tiên Hoàng, Thuận Lộc, Thành phố Huế
6. Điện thoại: CQ: 054.3514294  – 0543. 538032              NR: 054.3511006
Mobile: 0914.215925  –   0979.467756
7. Fax:                                                E-mail: tranvovanmay@huaf.edu.vn
8. Cơ quan – nơi  làm việc:
Cơ quan: Bộ môn Cơ điện Nông nghiệp – Khoa Cơ Khí Công nghệ
Địa chỉ Cơ quan: 102 Phùng Hưng, thành phố Huế
9. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Chuyên môn Năm tốt nghiệp
Đại học chính quy Trường Đại học Nông Lâm Kỹ sư cơ khí 2003
Cao học Trường Đại học Nồng Lâm Kỹ thuật máy và thiết bị cơ giới hóa nông lâm nghiệp 2008
Nghiên cứu sinh Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội Kỹ thuật Cơ khí Đang thực hiện
10. Các công trình KHCN công bố chủ yếu
(Liệt kê công trình tiêu biểu đã công bố trong 10 năm gần nhất)
TT Tên công trình
(Bài báo, sách, công trình…)
Chủ trì hoặc
đồng tác giả
công trình
Nơi công bố
(tên tạp chí đã đăng công trình)
Năm
công bố
1 Nghiên cứu thiết kế, chế tạo máy đào lạc Đồng tác giả Tạp chí khoa học Đại Học Huế 5/2010
2 Nghiên cứu thiết kế, chế tạo dây chuyền thiết bị sản xuất gạch block không nung phù hợp với quy mô hộ sản xuất vật liệu xây dựng ở nông thôn Đồng tác giả Tạp chí khoa học Đại Học Huế 12/2012
11. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN đã chủ trì
(Liệt kê các đề tài, dự án, nhiệm vụ từ năm 2005 cho đến nay)
11.1. Tên đề tài đã chủ trì Thời gian
(Bắt đầu – kết thúc)
Thuộc Chương trình
(cấp nhà nước, cấp bộ, cấp ĐHH, cấp trường, nhóm SV)
Tình trạng đề tài
(đã nghiệm thu/ chưa nghiệm thu)
1. Tính toán, xác định các thông số làm việc tối ưu cho máy phục vụ chăn nuôi KY4
2. Nghiên cứu, thiết kế chế tạo máy bóc vỏ đậu xanh sử dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
3. Nghiên cứu thiết kế cải tiến công cụ rạch hàng gieo lạc
4. Nghiên cứu, xác định một số thong số cấu tạo và chế độ làm việc của máy đào lạc
5. Nghiên cứu thiết kế bộ phận bón phân liên kết với máy trồng mía MTM-1
6. Nghiên cứu, thiết kế bộ phận giảm thanh cho động cơ nổ tỉnh tại (máy phát điện hộ gia đình) tại Thừa Thiên Huế
7. Nghiên cứu, lựa chọn nguyên lý và đề xuất phương án thiết kế mẫu máy sấy bánh tráng quy mô hộ gia đình tại thôn Lựu Bảo xã Hương Hồ, huyện Hương Trà tỉnh Thừa Thiên Huế.
8. Nghiên cứu, thiết kế chế tạo máy tuốt lạc cho các vùng trồng lạc tại các tỉnh miền Trung
2005

2007

2008

2008

2010

2011

2011

2012-2013

Đề tài nhóm SV

Đề tài nhóm SV

Đề tài nhóm SV

Đề tài cấp trường

Đề tài cấp trường

Đề tài cấp trường

Đề tài nhóm SV

Đề tài cấp ĐH Huế

Đã nghiệm thu

Đã nghiệm thu

Đã nghiệm thu

Đã nghiệm thu

Đã nghiệm thu

Đã nghiệm thu

Đã nghiệm thu

Chưa nghiệm thu

11.2. Tên Dự án, nhiệm vụ đã đã chủ trì Thời gian Thuộc Chương trình Địa chỉ triển khai
12. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN đã tham gia
Tên đề tài,dự án,nhiệm vụ đã tham gia Thời gian Thuộc Chương trình Tình trạng đề tài
1. Đánh giá thực trạng và xây dựng một số mô hình nông hộ áp dụng cơ giới hóa nông nghiệp tại huyện Bố Trạch tỉnh Quảng Bình
2. Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo máy trồng mía
3. Đánh giá thực trạng và xây dựng một số mô hình nông hộ áp dụng cơ giới hóa nông nghiệp trong cây lúa và lạc tại địa bàn huyện Hương Trà, huyện Phong Điền và huyện Quảng Điền tỉnh Thừa Thiên Huế
4. Đánh giá thực trạng và xây dựng một số mô hình nông hộ áp dụng cơ giới hóa nông nghiệp cho cây lúa và rau màu tại địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
5. Nghiên cứu, thiết kế chế tạo máy đào lạc.
6. Ứng dụng năng lượng  mặt trời trong sản xuất nông nghiệp tai các tỉnh miền Trung
7. Đánh giá thực trạng và xây dựng một số mô hình nông hộ áp dụng cơ giới hóa nông nghiệp tại huyện Lệ Thủy và Quảng Ninh tỉnh Quảng Bình
8. Nghiên cứu thiết kế, chế tạo dây chuyền thiết bị sản xuất gạch block không nung phù hợp với quy mô hộ sản xuất vật liệu xây dựng ở nông thôn
2003-2004

2004-2005

2006-2007

2007-2008

2008-2009

2008-2009

2009-2010

2010-2011

Dự án

Cấp Bộ trọng điểm

Dự án

Đề tài Liên kết Sở KHCN Quảng Ngãi

Đề tài cấp Bộ

Đề tài cấp Bộ

Đề tài Liên kết Sở KHCN Quảng Bình

Đề tài cấp Bộ

Đã kết thúc

Đã kết thúc

Đã kết thúc

Đã nghiệm thu

Đã nghiệm thu

Đã nghiệm thu

Đã nghiệm thu

Đã nghiệm thu

9. Nghiên cứu, thiết kế chế tạo máy bứt củ lạc cho các vùng trồng lạc tập trung tại các tỉnh miền Trung 2012-2013 Đề tài cấp cơ sở ĐHH Đã nghiệm thu

Thừa Thiên  Huế, Ngày 15 tháng 01 năm 2015
                                                                                                                      Người khai ký tên

                                                                                                                    ThS. Trần Võ Văn May

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here