CV Khuong Anh Son

0
325
ĐẠI HỌC HUẾ
TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
1. Họ và tên:   KHƯƠNG ANH SƠN
2. Năm sinh:     1975                                                  3. Nam/Nữ:  Nam
4. Chức danh GS, PGS:                                             Năm được phong:
Học vị:  Tiến sĩ                                                      Năm đạt học vị: 2012
5. Chức danh nghiên cứu: Giảng viên                                      Chức vụ: Trưởng bộ môn
6. Địa chỉ nhà riêng: Khu tập thể, đường Triệu Quang Phục, P.Thuận Hoà, T.P. Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
7. Điện thoại:    CQ:   054.3514294             NR:                                  Mobile: 0932267024
8. Fax: 084.54.3524923                                                              E-mail: khuonganhson@huaf.edu.vn
9. Đơn vị công tác: Trường Đại học Nông Lâm – Đại học Huế
Địa chỉ Cơ quan:  102 đường Phùng Hưng, phường Thuận Thành, thành Phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
Điện thoại Cơ quan: 054.3522535
10. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Chuyên môn Năm tốt nghiệp
Đại học Trường ĐH Nông nghiệp I Hà Nội Kỹ thuật điện 1999
Thạc sĩ Trường ĐH Nông nghiệp I Hà Nội Kỹ thuật điện 2004
Tiến sĩ Trường ĐH Khoa học kỹ thuật Nam Đài Loan Kỹ thuật điện, điện tử 2012
Chứng chỉ Trường Đại học Maejo, Chiang Mai, Thái Lan. Phát triển bền vững trong nông nghiệp 2003
Chứng chỉ của Viện Mê Kông Côn Minh, Vân Nam, Trung Quốc Chương trình đào tạo phát triển vùng năng lượng tái tạo và áp dụng  ở các nước tiểu vùng sông Mê kông mở rộng 2012
11. Quá trình công tác

Thời gian

(Từ năm … đến năm…)

Vị trí công tác

Cơ quan công tác Địa chỉ Cơ quan
1999 đến nay Giảng viên Trường Đại học Nông Lâm Huế 102 Phùng Hưng, P. Thuận Thành, T.P. Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
9/2005 ÷ 3/2007 Trợ lý Giáo vụ khoa
Cơ khí – Công nghệ
Trường Đại học Nông Lâm Huế
1/2007 ÷ 2/2008 Phó trưởng bộ môn Cơ sở kỹ thuật Trường Đại học Nông Lâm Huế
3/2007 ÷ 10/2010 Phó trưởng khoa CK-CN Trường Đại học Nông Lâm Huế
6/2014 đến nay Trưởng bộ môn Kỹ thuật điều khiển – Tự động hóa Trường Đại học Nông Lâm Huế
12. Các công trình KHCN công bố chủ yếu
(Liệt kê công trình tiêu biểu đã công bố trong 10 năm gần nhất)
TT Tên công trình
(bài báo, công trình…)
Là tác giả hoặc
đồng tác giả
công trình
Nơi công bố
(tên tạp chí đã đăng công trình)
Năm
công bố
1 Optimal Planning for Photovoltaic System Using a New Heuristic Method Đồng tác giả Advanced Materials Research. Tech Publications, Switzerland 2012
2 Modified Shuffled Frog-Leaping Algorithm on Optimal Planning for a Stand-alone Photovoltaic System Đồng tác giả Applied Mechanics and Materials. Tech Publications, Switzerland. 2012
3 Capacity Planning for Stand–alone Photovoltaic Generation in Taiwan Đồng tác giả IEEE 2010, 2010 International Conference on Power System Technology. Hangzhou, China. 2010
4 The Economic Analysis of Wind Turbine Installation in Taiwan Đồng tác giả International Conference on Manufacturing and Engineering Systems, Southern Taiwan University cooperate with School of Engineering, Mercer University, USA. 2010
5 Planning of Stand-Alone Photovoltaic Power System Đồng tác giả International Conference on Innovations for Renewable Energy, Hanoi, Vietnam 2010
13. Số lượng văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp  (nếu có)
TT Tên và nội dung văn bằng Năm cấp văn bằng
14. Số công trình  được áp dụng trong thực tiễn (nếu có)
TT

Tên công trình

Hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng Thời gian
(bắt đầu – kết thúc)
15. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN đã chủ trì hoặc tham gia
(trong 5 năm gần đây  – nếu có)
Tên đề tài,dự án,nhiệm vụ đã chủ trì Thời gian
(bắt đầu – kết thúc)
Thuộc Chương trình
(nếu có)
Tình trạng đề tài
(đã nghiệm thu/ chưa nghiệm thu)
Quy hoạch công suất tối ưu hệ thống năng lượng mặt trời độc lập ở một số khu vực trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 2014-2015 Đề tài cấp Đại học Huế chưa nghiệm thu
Tên đề tài,dự án,nhiệm vụ đã tham gia Thời gian
(bắt đầu – kết thúc)
Thuộc Chương trình
(nếu có)
Tình trạng đề tài
(đã nghiệm thu, chưa nghiệm thu)
16. Giải thưởng
(về KH&CN, về chất lượng sản phẩm,… (nếu có)
TT Hình thức và nội dung giải thưởng Năm tặng thưởng
1 Giấy khen, Giải nhì: Hội nghị quốc tế về công nghệ xanh. Tại trường Khoa học và Công nghệ quốc gia Pingtung, Đài Loan. 2010
17. Các học phần đang giảng dạy tại Trường Đại học Nông Lâm Huế
TT Tên học phần Số tín chỉ
1 Sử dụng và cung cấp điện 3
2 Kỹ thuật điện – điện tử 3
3 Hệ thống cơ điện tử 2

                                                                 Xác nhận của thủ trưởng đơn vị
Theo:

ĐẠI HỌC HUẾ
TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
1. Họ và tên:   KHƯƠNG ANH SƠN
2. Năm sinh:     1975                                                  3. Nam/Nữ:  Nam
4. Chức danh GS, PGS:                                             Năm được phong:
Học vị:  Tiến sĩ                                                      Năm đạt học vị: 2012
5. Chức danh nghiên cứu: Giảng viên                                      Chức vụ: Trưởng bộ môn
6. Địa chỉ nhà riêng: Khu tập thể, đường Triệu Quang Phục, P.Thuận Hoà, T.P. Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
7. Điện thoại:    CQ:   054.3514294             NR:                                  Mobile: 0932267024
8. Fax: 084.54.3524923                                                              E-mail: khuonganhson@huaf.edu.vn
9. Đơn vị công tác: Trường Đại học Nông Lâm – Đại học Huế
Địa chỉ Cơ quan:  102 đường Phùng Hưng, phường Thuận Thành, thành Phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
Điện thoại Cơ quan: 054.3522535
10. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Chuyên môn Năm tốt nghiệp
Đại học Trường ĐH Nông nghiệp I Hà Nội Kỹ thuật điện 1999
Thạc sĩ Trường ĐH Nông nghiệp I Hà Nội Kỹ thuật điện 2004
Tiến sĩ Trường ĐH Khoa học kỹ thuật Nam Đài Loan Kỹ thuật điện, điện tử 2012
Chứng chỉ Trường Đại học Maejo, Chiang Mai, Thái Lan. Phát triển bền vững trong nông nghiệp 2003
Chứng chỉ của Viện Mê Kông Côn Minh, Vân Nam, Trung Quốc Chương trình đào tạo phát triển vùng năng lượng tái tạo và áp dụng  ở các nước tiểu vùng sông Mê kông mở rộng 2012
11. Quá trình công tác

Thời gian

(Từ năm … đến năm…)

Vị trí công tác

Cơ quan công tác Địa chỉ Cơ quan
1999 đến nay Giảng viên Trường Đại học Nông Lâm Huế 102 Phùng Hưng, P. Thuận Thành, T.P. Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
9/2005 ÷ 3/2007 Trợ lý Giáo vụ khoa
Cơ khí – Công nghệ
Trường Đại học Nông Lâm Huế
1/2007 ÷ 2/2008 Phó trưởng bộ môn Cơ sở kỹ thuật Trường Đại học Nông Lâm Huế
3/2007 ÷ 10/2010 Phó trưởng khoa CK-CN Trường Đại học Nông Lâm Huế
6/2014 đến nay Trưởng bộ môn Kỹ thuật điều khiển – Tự động hóa Trường Đại học Nông Lâm Huế
12. Các công trình KHCN công bố chủ yếu
(Liệt kê công trình tiêu biểu đã công bố trong 10 năm gần nhất)
TT Tên công trình
(bài báo, công trình…)
Là tác giả hoặc
đồng tác giả
công trình
Nơi công bố
(tên tạp chí đã đăng công trình)
Năm
công bố
1 Optimal Planning for Photovoltaic System Using a New Heuristic Method Đồng tác giả Advanced Materials Research. Tech Publications, Switzerland 2012
2 Modified Shuffled Frog-Leaping Algorithm on Optimal Planning for a Stand-alone Photovoltaic System Đồng tác giả Applied Mechanics and Materials. Tech Publications, Switzerland. 2012
3 Capacity Planning for Stand–alone Photovoltaic Generation in Taiwan Đồng tác giả IEEE 2010, 2010 International Conference on Power System Technology. Hangzhou, China. 2010
4 The Economic Analysis of Wind Turbine Installation in Taiwan Đồng tác giả International Conference on Manufacturing and Engineering Systems, Southern Taiwan University cooperate with School of Engineering, Mercer University, USA. 2010
5 Planning of Stand-Alone Photovoltaic Power System Đồng tác giả International Conference on Innovations for Renewable Energy, Hanoi, Vietnam 2010
13. Số lượng văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp  (nếu có)
TT Tên và nội dung văn bằng Năm cấp văn bằng
14. Số công trình  được áp dụng trong thực tiễn (nếu có)
TT

Tên công trình

Hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng Thời gian
(bắt đầu – kết thúc)
15. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN đã chủ trì hoặc tham gia
(trong 5 năm gần đây  – nếu có)
Tên đề tài,dự án,nhiệm vụ đã chủ trì Thời gian
(bắt đầu – kết thúc)
Thuộc Chương trình
(nếu có)
Tình trạng đề tài
(đã nghiệm thu/ chưa nghiệm thu)
Quy hoạch công suất tối ưu hệ thống năng lượng mặt trời độc lập ở một số khu vực trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 2014-2015 Đề tài cấp Đại học Huế chưa nghiệm thu
Tên đề tài,dự án,nhiệm vụ đã tham gia Thời gian
(bắt đầu – kết thúc)
Thuộc Chương trình
(nếu có)
Tình trạng đề tài
(đã nghiệm thu, chưa nghiệm thu)
16. Giải thưởng
(về KH&CN, về chất lượng sản phẩm,… (nếu có)
TT Hình thức và nội dung giải thưởng Năm tặng thưởng
1 Giấy khen, Giải nhì: Hội nghị quốc tế về công nghệ xanh. Tại trường Khoa học và Công nghệ quốc gia Pingtung, Đài Loan. 2010
17. Các học phần đang giảng dạy tại Trường Đại học Nông Lâm Huế
TT Tên học phần Số tín chỉ
1 Sử dụng và cung cấp điện 3
2 Kỹ thuật điện – điện tử 3
3 Hệ thống cơ điện tử 2

                                                                 Xác nhận của thủ trưởng đơn vị

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here