CV Nguyễn Như Bảo Việt

0
452
ĐẠI HỌC HUẾ
ĐƠN VỊ: Trường Đại học Nông Lâm


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


 

LÝ LỊCH KHOA HỌC
1. Họ và tên: NGUYỄN NHƯ BẢO VIỆT
2. Năm sinh:1992 3. Giới tính: Nam
4. Chức danh: Năm được phong:
Bằng cấp: Kỹ sư Năm đạt học vị: 2015
5. Chức danh nghiên cứu: Nghiên cứu viên Chức vụ:
6. Địa chỉ: 2A/65 Đặng Huy Trứ, phường Phước Vĩnh, thành phố Huế, Thừa Thiên Huế
7. Điện thoại: 0935 96 0935 Email: nguyennhubaoviet@huaf.edu.vn
8. Fax:
9.
Đơn vị công tác: Trường Đại học Nông Lâm – Đại học Huế
Địa chỉ Cơ quan:  102 đường Phùng Hưng, phường Thuận Thành, thành Phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
Điện thoại Cơ quan: 054.3522535
10. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên môn Năm tốt nghiệp
Đại học Đại học Khoa Học – Đại học Huế Điện tử – Viễn thông 2015
 Chứng chỉ  Công ty điện toán và truyền số liệu VDC TRAINING  Microsoft Certified Solutions Associate  2014
11. Quá trình công tác
STT Thời gian bắt đầu Thời gian kết thúc Nơi công tác Công việc đảm trách
1 01/04/2016 Khoa Cơ khí – Công nghệ, trường Đại học Nông Lâm – Huế Nghiên cứu viên
2
3
12. Các công trình KHCN công bố
(Liệt kê công trình tiêu biểu đã công bố trong 10 năm gần nhất)
STT Tên bài báo Loại bài Loại tạp chí Ngôn ngữ Năm xuất bản Trang
1
2
13. Số lượng văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp (Nếu có)
14. Số công trình được áp dụng trong thực tiễn (Nếu có)
15. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN đã chủ trì hoặc tham gia trong 5 năm gần đây (nếu có)
STT Tên đề tài Năm hoàn thành Phân loại đề tài Bổ sung lý lịch khoa học Trách nhiệm trong đề tài
1
2
3
16. Giải thưởng (Nếu có)
(Về KH&CN, về chất lượng sản phẩm,…)
STT Tên giải thưởng Nội dung Năm cấp
1
2
17. Thành tựu hoạt động KH&CN và sản xuất kinh doanh khác (Nếu có)

 

Xác nhận của thủ trưởng đơn vị

Theo:

ĐẠI HỌC HUẾ
ĐƠN VỊ: Trường Đại học Nông Lâm


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


 

LÝ LỊCH KHOA HỌC
1. Họ và tên: NGUYỄN NHƯ BẢO VIỆT
2. Năm sinh:1992 3. Giới tính: Nam
4. Chức danh: Năm được phong:
Bằng cấp: Kỹ sư Năm đạt học vị: 2015
5. Chức danh nghiên cứu: Nghiên cứu viên Chức vụ:
6. Địa chỉ: 2A/65 Đặng Huy Trứ, phường Phước Vĩnh, thành phố Huế, Thừa Thiên Huế
7. Điện thoại: 0935 96 0935 Email: nguyennhubaoviet@huaf.edu.vn
8. Fax:
9.
Đơn vị công tác: Trường Đại học Nông Lâm – Đại học Huế
Địa chỉ Cơ quan:  102 đường Phùng Hưng, phường Thuận Thành, thành Phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
Điện thoại Cơ quan: 054.3522535
10. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên môn Năm tốt nghiệp
Đại học Đại học Khoa Học – Đại học Huế Điện tử – Viễn thông 2015
 Chứng chỉ  Công ty điện toán và truyền số liệu VDC TRAINING  Microsoft Certified Solutions Associate  2014
11. Quá trình công tác
STT Thời gian bắt đầu Thời gian kết thúc Nơi công tác Công việc đảm trách
1 01/04/2016 Khoa Cơ khí – Công nghệ, trường Đại học Nông Lâm – Huế Nghiên cứu viên
2
3
12. Các công trình KHCN công bố
(Liệt kê công trình tiêu biểu đã công bố trong 10 năm gần nhất)
STT Tên bài báo Loại bài Loại tạp chí Ngôn ngữ Năm xuất bản Trang
1
2
13. Số lượng văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp (Nếu có)
14. Số công trình được áp dụng trong thực tiễn (Nếu có)
15. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN đã chủ trì hoặc tham gia trong 5 năm gần đây (nếu có)
STT Tên đề tài Năm hoàn thành Phân loại đề tài Bổ sung lý lịch khoa học Trách nhiệm trong đề tài
1
2
3
16. Giải thưởng (Nếu có)
(Về KH&CN, về chất lượng sản phẩm,…)
STT Tên giải thưởng Nội dung Năm cấp
1
2
17. Thành tựu hoạt động KH&CN và sản xuất kinh doanh khác (Nếu có)

 

Xác nhận của thủ trưởng đơn vị

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here