Các biểu mẫu trong Đào tạo tín chỉ

0
61

PHIẾU ĐỀ NGHỊ HỦY HỌC PHẦN ĐÃ ĐĂNG KÝ

– Phiếu này chỉ dùng khi hết thời gian đăng ký trực tuyến. – Các khiếu nại về kết quả hủy học phần với lý do nhờ người khác hủy học phần, ghi sai mã học phần, tên học phần, nhóm HP đề nghị hủy, nộp không đúng thời gian quy định, phiếu không có chữ ký xác nhận của CVHT đều không được giải quyết.

PHIẾU ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN

– Phiếu này chỉ dùng khi hết thời gian đăng ký trực tuyến. – Các khiếu nại về kết quả đăng ký học phần với lý do nhờ người khác đăng ký, ghi sai mã học phần, tên học phần, nhóm HP đăng ký học, nộp không đúng thời gian quy định, phiếu không có chữ ký xác nhận của CVHT đều không được giải quyết.

ĐƠN ĐĂNG KÝ HỌC LẠI, HỌC VÀ THI CẢI THIỆN ĐIỂM

– Phiếu này chỉ dùng khi hết thời gian đăng ký trực tuyến. – Các khiếu nại về kết quả đăng ký học phần với lý do nhờ người khác đăng ký, ghi sai mã học phần, tên học phần, nhóm HP đăng ký học, nộp không đúng thời gian quy định, đơn không có chữ ký xác nhận của CVHT đều không được giải quyết.

PHIẾU ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH HỌC PHẦN ĐĂNG KÝ

– Phiếu này chỉ dùng khi hết thời gian đăng ký trực tuyến và chỉ điều chỉnh Nhóm trong cùng 01 học phần. – Các khiếu nại về kết quả đăng ký học phần với lý do nhờ người khác đăng ký, ghi sai mã học phần, nộp phiếu đề nghị điều chỉnh không đúng thời gian quy định, phiếu không có chữ ký xác nhận của CVHT đều không được giải quyết.

Mẫu đơn xin xét tốt nghiệp

Xem chi tiết tại đây

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here