CV Nguyễn Thị Thanh

0
286
ĐẠI HỌC HUẾ
ĐƠN VỊ: Trường Đại học Nông Lâm


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


LÝ LỊCH KHOA HỌC
1. Họ và tên: Nguyễn Thị Thanh
2. Năm sinh:15/11/1988 3. Giới tính:Nữ
4. Chức danh: Năm được phong:
Bằng cấp: Năm đạt học vị:
5. Chức danh nghiên cứu: Chức vụ:
6. Địa chỉ: 16 Trần Nguyên Hãn, P. Thuận Hòa,TP.Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
7. Điện thoại: 0905.891.929   Email: nguyenthithanh88@huaf.edu.vn
8. Fax:
9. Cơ quan – nơi làm việc của cán bộ khoa học:
Tên người Lãnh đạo Cơ quan: PGS.TS. Lê Văn An
Địa chỉ Cơ quan: 102 Phùng Hưng, TP.Huế, Thừa Thiên – Huế
Điện thoại Cơ quan:
10. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên môn Năm tốt nghiệp
Kỹ sư Đại học Nông Lâm Huế Công nghiệp công trình nông thôn 2010
 Kỹ sư Đại học Sư phạm kỹ thuật  TP Hồ Chí Minh  Xây dựng dân dụng – công nghiệp  2015
Tiếng Anh Trình độ C 2014
 Tin học Trung tâm đào tạo ITC  Trình độ A
 Kỹ sư định giá Sở xây dựng TT Huế  Hạng 2  2015
 Vẽ kỹ thuật Trung tâm Tin học Sở giáo dục và đào tạo 2010
11. Quá trình công tác
STT Thời gian bắt đầu Thời gian kết thúc Nơi công tác Công việc đảm trách
1 10/2010 01/2016 Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng AST Kỹ thuật
2 04/2016 Khoa Cơ khí – Công nghệ, Trường ĐH Nông Lâm Huế Giảng viên tập sự
12. Các công trình KHCN công bố
(Liệt kê công trình tiêu biểu đã công bố trong 10 năm gần nhất)
13. Số lượng văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp (Nếu có)
14. Số công trình được áp dụng trong thực tiễn (Nếu có)
15. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN đã chủ trì hoặc tham gia trong 5 năm gần đây (nếu có)
STT Tên đề tài Năm hoàn thành Phân loại đề tài Bổ sung lý lịch khoa học Trách nhiệm trong đề tài
16. Giải thưởng (Nếu có)
(Về KH&CN, về chất lượng sản phẩm,…)
17. Thành tựu hoạt động KH&CN và sản xuất kinh doanh khác (Nếu có)

Theo:

ĐẠI HỌC HUẾ
ĐƠN VỊ: Trường Đại học Nông Lâm


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


LÝ LỊCH KHOA HỌC
1. Họ và tên: Nguyễn Thị Thanh
2. Năm sinh:15/11/1988 3. Giới tính:Nữ
4. Chức danh: Năm được phong:
Bằng cấp: Năm đạt học vị:
5. Chức danh nghiên cứu: Chức vụ:
6. Địa chỉ: 16 Trần Nguyên Hãn, P. Thuận Hòa,TP.Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
7. Điện thoại: 0905.891.929   Email: nguyenthithanh88@huaf.edu.vn
8. Fax:
9. Cơ quan – nơi làm việc của cán bộ khoa học:
Tên người Lãnh đạo Cơ quan: PGS.TS. Lê Văn An
Địa chỉ Cơ quan: 102 Phùng Hưng, TP.Huế, Thừa Thiên – Huế
Điện thoại Cơ quan:
10. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên môn Năm tốt nghiệp
Kỹ sư Đại học Nông Lâm Huế Công nghiệp công trình nông thôn 2010
 Kỹ sư Đại học Sư phạm kỹ thuật  TP Hồ Chí Minh  Xây dựng dân dụng – công nghiệp  2015
Tiếng Anh Trình độ C 2014
 Tin học Trung tâm đào tạo ITC  Trình độ A
 Kỹ sư định giá Sở xây dựng TT Huế  Hạng 2  2015
 Vẽ kỹ thuật Trung tâm Tin học Sở giáo dục và đào tạo 2010
11. Quá trình công tác
STT Thời gian bắt đầu Thời gian kết thúc Nơi công tác Công việc đảm trách
1 10/2010 01/2016 Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng AST Kỹ thuật
2 04/2016 Khoa Cơ khí – Công nghệ, Trường ĐH Nông Lâm Huế Giảng viên tập sự
12. Các công trình KHCN công bố
(Liệt kê công trình tiêu biểu đã công bố trong 10 năm gần nhất)
13. Số lượng văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp (Nếu có)
14. Số công trình được áp dụng trong thực tiễn (Nếu có)
15. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN đã chủ trì hoặc tham gia trong 5 năm gần đây (nếu có)
STT Tên đề tài Năm hoàn thành Phân loại đề tài Bổ sung lý lịch khoa học Trách nhiệm trong đề tài
16. Giải thưởng (Nếu có)
(Về KH&CN, về chất lượng sản phẩm,…)
17. Thành tựu hoạt động KH&CN và sản xuất kinh doanh khác (Nếu có)

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here