2.9 CV Doan Thi Thanh Thao

0
256
ĐẠI HỌC HUẾ
TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

LÝ LỊCH KHOA HỌC

1. Họ và tên:       Đoàn Thị Thanh Thảo
2. Năm sinh:     14/10/1985                                        3. Nam/Nữ:  Nữ
4. Chức danh GS, PGS:                                             Năm được phong:
Học vị: Thạc sĩ                                                      Năm đạt học vị:  2014
5. Chức danh nghiên cứu: Giảng viên                              Chức vụ: UV BCH Công đoàn Khoa NK 2017-2022
6. Địa chỉ nhà riêng: 7/250 Phan Bội Châu, TP Huế
7. Điện thoại:    CQ:    054-3514294             NR:                      Mobile:  0905710991
8. Fax:                                                                      E-mail:  doanthithanhthao@huaf.edu.vn
9. Đơn vị công tác:  Bộ môn Công nghệ Thực phẩm – Khoa Cơ khí Công nghệ
Địa chỉ Cơ quan:  102 Phùng Hưng, TP Huế                                   Điện thoại Cơ quan: 054-3514294
10. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Chuyên môn Năm tốt nghiệp
Đại học ĐH Bách Khoa Đà Nẵng
http://www.dut.udn.vn/
http://www.dut.udn.vn/KhoaHoa
Công nghệ thực phẩm-Sinh học 2009
Thạc sĩ ĐH Wageningen, Hà Lan
https://www.wur.nl/en.htm
Lab:https://www.wur.nl/en/Research-Results/Chair-groups/Agrotechnology-and-Food-Sciences/Laboratory-of-Food-Chemistry.htm
Lab:https://www.wur.nl/en/Research-Results/Chair-groups/Agrotechnology-and-Food-Sciences/Food-Process-Engineering.htm
Công nghệ thực phẩm 2014
Ngoại ngữ Ielts 6.0 2011
Tin học Sở Giáo Dục – Đào Tạo TP Đà Nẵng Kỹ thuật viên 2007
11. Quá trình công tác

    Thời gian bắt đầu

Thời gian kết thúc

Nơi công tác Công việc đảm nhận
11/2009 Đến nay Bộ môn Công nghệ thực phẩm – Khoa Cơ Khí Công Nghệ – ĐH Nông Lâm Huế Giảng viên
12. Các công trình KHCN công bố chủ yếu
(Liệt kê công trình tiêu biểu đã công bố trong 10 năm gần nhất)

TT Tên công trình Là tác giả hoặc đồng tác giả công trình Nơi công bố (tên tạp chí đã đăng công trình) Năm công bố
1 Optimal conditions for high exopolysacc-haride production by Lactobacillus plantarum T10 Trần Bảo Khánh, Đỗ Thị Bích Thủy, Đoàn Thị Thanh Thảo Tạp chí Khoa Học Công Nghệ 2016
2 Nghiên cứu ảnh hưởng của 1-methylcyclopropene đến quá trình sinh tổng hợp ethylene của quả bơ (Persea Americana) sau thu hoạch Nguyễn Văn Toản, Phạm Thị Kim Chi, Nguyễn Thị Diễm Hương, Đoàn Thị Thanh Thảo, Lê Văn Tán Tạp chí Khoa học Đại học Huế 2016
3 Antioxidant and antibacterial activities of honeys se-lected f-rom Thua Thien Hue Province, Vietnam Nguyen Thi Van Anh, Doan Thi Thanh Thao Proceeding “The 2nd International Postgraduate Symposium on Food, Agriculture and Biotechnology 2015, Thailand” 2015
4 Định danh và nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng lên khả năng sinh tổng hợp protease ngoại bào của chủng Bacillus subtilis DC5 Đỗ Thị Bích Thủy, Phan Thị Bé, Đoàn Thị Thanh Thảo Tạp chí Sinh học 2015
5 Phân lập và tuyển chọn chủng nấm mốc Aspergillus oryzae từ một số nông sản trên địa bàn Thừa Thiên Huế Nguyễn Hiền Trang, Phạm Trần Thùy Hương, Nguyễn Thị Thủy Tiên, , Đoàn Thị Thanh Thảo Tạp chí Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn 2012
13. Số lượng văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp  (nếu có)
TT Tên và nội dung văn bằng Năm cấp văn bằng
14. Số công trình  được áp dụng trong thực tiễn (nếu có)
TT

Tên công trình

Hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng Thời gian
(bắt đầu – kết thúc)
15. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN đã chủ trì hoặc tham gia
(trong 5 năm gần đây  – nếu có)

TT Tên đề tài Năm hoàn thành Phân loại đề tài Trách nhiệm trong đề tài
1 Nghiên cứu chế độ sấy mướp đắng dạng lát 2018 Đề tài cấp Trường Chủ nhiệm
2 Tìm hiểu quy trình và đánh giá chất lượng rượu men lá 2018 Đề tài cấp Trường Thành viên
3 Nghiên cứu một số thông số công nghệ chiết xuất Solasodine từ cà gai leo (Solanum hainanense Hance) và ứng dụng trong sản xuất nước uống đóng chai 2018 Đề tài cấp Đại học Huế Thành viên
4 Nghiên cứu điều kiện nuôi cấy, tách chiết và xác định cấu trúc của exopolysacc-haride từ một số chủng Lactobacillus plantarum 2017 Đề tài cấp Đại học Huế Thành viên
5 Nghiên cứu một số điều kiện trích ly dầu cám và chất xơ từ cám gạo 2016 Đề tài cấp Trường Chủ nhiệm
6 Nghiên cứu một số thành phần hóa học của nấm tràm và hoạt tính sinh học từ dịch chiết nấm tràm ở Thừa Thiên Huế 2015 Đề tài cấp Trường Chủ nhiệm
7 Nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ sản xuất các chế phẩm sinh học ứng dụng trong sản xuất sản phẩm lên men truyền thống đảm bảo chất lượng và VSATTP tại thành phố Huế 2012 Đề tài cấp Đại học Huế Thành viên
16. Giải thưởng
(về KH&CN, về chất lượng sản phẩm,… – nếu có)
TT Hình thức và nội dung giải thưởng Năm tặng thưởng

17. Các học phần giảng dạy

TT Tên học phần Ngành đào tạo
1 Quá trình và thiết bị cơ học Công nghệ thực phẩm, Công nghệ sau thu hoạch, Đảm bảo chất lượng và ATTP
2 Công nghệ lên men Công nghệ thực phẩm

Theo:

ĐẠI HỌC HUẾ
TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

LÝ LỊCH KHOA HỌC

1. Họ và tên:       Đoàn Thị Thanh Thảo
2. Năm sinh:     14/10/1985                                        3. Nam/Nữ:  Nữ
4. Chức danh GS, PGS:                                             Năm được phong:
Học vị: Thạc sĩ                                                      Năm đạt học vị:  2014
5. Chức danh nghiên cứu: Giảng viên                              Chức vụ: UV BCH Công đoàn Khoa NK 2017-2022
6. Địa chỉ nhà riêng: 7/250 Phan Bội Châu, TP Huế
7. Điện thoại:    CQ:    054-3514294             NR:                      Mobile:  0905710991
8. Fax:                                                                      E-mail:  doanthithanhthao@huaf.edu.vn
9. Đơn vị công tác:  Bộ môn Công nghệ Thực phẩm – Khoa Cơ khí Công nghệ
Địa chỉ Cơ quan:  102 Phùng Hưng, TP Huế                                   Điện thoại Cơ quan: 054-3514294
10. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Chuyên môn Năm tốt nghiệp
Đại học ĐH Bách Khoa Đà Nẵng
http://www.dut.udn.vn/
http://www.dut.udn.vn/KhoaHoa
Công nghệ thực phẩm-Sinh học 2009
Thạc sĩ ĐH Wageningen, Hà Lan
https://www.wur.nl/en.htm
Lab:https://www.wur.nl/en/Research-Results/Chair-groups/Agrotechnology-and-Food-Sciences/Laboratory-of-Food-Chemistry.htm
Lab:https://www.wur.nl/en/Research-Results/Chair-groups/Agrotechnology-and-Food-Sciences/Food-Process-Engineering.htm
Công nghệ thực phẩm 2014
Ngoại ngữ Ielts 6.0 2011
Tin học Sở Giáo Dục – Đào Tạo TP Đà Nẵng Kỹ thuật viên 2007
11. Quá trình công tác

    Thời gian bắt đầu

Thời gian kết thúc

Nơi công tác Công việc đảm nhận
11/2009 Đến nay Bộ môn Công nghệ thực phẩm – Khoa Cơ Khí Công Nghệ – ĐH Nông Lâm Huế Giảng viên
12. Các công trình KHCN công bố chủ yếu
(Liệt kê công trình tiêu biểu đã công bố trong 10 năm gần nhất)

TT Tên công trình Là tác giả hoặc đồng tác giả công trình Nơi công bố (tên tạp chí đã đăng công trình) Năm công bố
1 Optimal conditions for high exopolysacc-haride production by Lactobacillus plantarum T10 Trần Bảo Khánh, Đỗ Thị Bích Thủy, Đoàn Thị Thanh Thảo Tạp chí Khoa Học Công Nghệ 2016
2 Nghiên cứu ảnh hưởng của 1-methylcyclopropene đến quá trình sinh tổng hợp ethylene của quả bơ (Persea Americana) sau thu hoạch Nguyễn Văn Toản, Phạm Thị Kim Chi, Nguyễn Thị Diễm Hương, Đoàn Thị Thanh Thảo, Lê Văn Tán Tạp chí Khoa học Đại học Huế 2016
3 Antioxidant and antibacterial activities of honeys se-lected f-rom Thua Thien Hue Province, Vietnam Nguyen Thi Van Anh, Doan Thi Thanh Thao Proceeding “The 2nd International Postgraduate Symposium on Food, Agriculture and Biotechnology 2015, Thailand” 2015
4 Định danh và nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng lên khả năng sinh tổng hợp protease ngoại bào của chủng Bacillus subtilis DC5 Đỗ Thị Bích Thủy, Phan Thị Bé, Đoàn Thị Thanh Thảo Tạp chí Sinh học 2015
5 Phân lập và tuyển chọn chủng nấm mốc Aspergillus oryzae từ một số nông sản trên địa bàn Thừa Thiên Huế Nguyễn Hiền Trang, Phạm Trần Thùy Hương, Nguyễn Thị Thủy Tiên, , Đoàn Thị Thanh Thảo Tạp chí Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn 2012
13. Số lượng văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp  (nếu có)
TT Tên và nội dung văn bằng Năm cấp văn bằng
14. Số công trình  được áp dụng trong thực tiễn (nếu có)
TT

Tên công trình

Hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng Thời gian
(bắt đầu – kết thúc)
15. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN đã chủ trì hoặc tham gia
(trong 5 năm gần đây  – nếu có)

TT Tên đề tài Năm hoàn thành Phân loại đề tài Trách nhiệm trong đề tài
1 Nghiên cứu chế độ sấy mướp đắng dạng lát 2018 Đề tài cấp Trường Chủ nhiệm
2 Tìm hiểu quy trình và đánh giá chất lượng rượu men lá 2018 Đề tài cấp Trường Thành viên
3 Nghiên cứu một số thông số công nghệ chiết xuất Solasodine từ cà gai leo (Solanum hainanense Hance) và ứng dụng trong sản xuất nước uống đóng chai 2018 Đề tài cấp Đại học Huế Thành viên
4 Nghiên cứu điều kiện nuôi cấy, tách chiết và xác định cấu trúc của exopolysacc-haride từ một số chủng Lactobacillus plantarum 2017 Đề tài cấp Đại học Huế Thành viên
5 Nghiên cứu một số điều kiện trích ly dầu cám và chất xơ từ cám gạo 2016 Đề tài cấp Trường Chủ nhiệm
6 Nghiên cứu một số thành phần hóa học của nấm tràm và hoạt tính sinh học từ dịch chiết nấm tràm ở Thừa Thiên Huế 2015 Đề tài cấp Trường Chủ nhiệm
7 Nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ sản xuất các chế phẩm sinh học ứng dụng trong sản xuất sản phẩm lên men truyền thống đảm bảo chất lượng và VSATTP tại thành phố Huế 2012 Đề tài cấp Đại học Huế Thành viên
16. Giải thưởng
(về KH&CN, về chất lượng sản phẩm,… – nếu có)
TT Hình thức và nội dung giải thưởng Năm tặng thưởng

17. Các học phần giảng dạy

TT Tên học phần Ngành đào tạo
1 Quá trình và thiết bị cơ học Công nghệ thực phẩm, Công nghệ sau thu hoạch, Đảm bảo chất lượng và ATTP
2 Công nghệ lên men Công nghệ thực phẩm

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here